Obavještenja

Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-37-737/20 Breza, 16.04.2020. godine O B A V I J E S Tza demobilizirane branioce koji nemaju navršenu dob od 57 godina života Obavještavaju se demobilizirani branioci mlađi od 57 godina, da mogu podnositi zahtjeve za ostvarivanje prava...
Slika
Kantonalni štab civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona donio je naredbu kojom se svim pravnim i fizičkim licima strogo zabranjuje spaljivanje korova i niskog rastinja u toku čišćenja poljoprivrednih površina na području Zeničko-dobojskog kantona. Za realizaciju naredbe zaduženo je Ministarstvo unutrašnji...
Slika
Vlada Zeničko-dobojskog kantona je gradskim i općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu u ZDK 7. aprila uplatila prvu ratu stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK za 2.249 redovnih i samofinansirajućih studenata prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2019/2...
Slika
Konačna preliminarna lista studenata-aplikanata za dodjelu studentskih stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2019/2020. godinu:
Slika
Općina Breza je Odlukom donesenom na sjednici Štaba civilne zaštite, regulirala način rada lokalne samouprave, Općinskog pravobranioca i Centra za socijalni rad u okolnostima pandemije koronavirusa COVID-19. Prema Odluci komandanta Štaba, načelnika mr.sci. Muniba A. Zaimovića, od ponedjeljka 23. marta 2...
Slika
Na osnovu Naredbe Kantonalnog Kriznog štaba za praćenje novog korona virusa broj: 11-33-1335-28/20 od 16.03.2020.godine, na sastanku Koordinacionog tijela za praćenje korona virusa Općine Breza, Općinski načelnik d o n o s i
Slika
NAREĐUJE SE poduzimanje preventivnih mjera radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave i /ili širenja zaraznih bolesti (koronavirusa) i to
Slika
Krizni štab ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, a vezano za Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj:01-33-14 72/20 od 12.03.2020. godine, shodno odredbi člana 6.stav (4) Pravilnika o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva ("Slu...
Slika
Federalno ministarstvo okoliša i turizma na osnovu Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 10.03.2020. godine  u  cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanje mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), koja je Zak...
0 0