Slika
Broj: 01/2-04-311-4/20 Breza, 30.03.2020. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-321-12/20 od 03.03.2020. godine),  u postupku javne nabavke radova I...
Slika
Broj: 01/2-04-311-3/20 Breza, 30.03.2020. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-321-11/20 od  03.03.2020. godine),  u postupku javne nabavke Izgradnja...
Slika
Broj:01/2-04-441-4/20 Breza, 27.03.2020.godine Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-445-8/20 od 13.03.2020.godine, u postupku javne nabavke Izgradnja sportsk...
Slika
Broj: 01/2-04-381-5/20 Breza, 27.03.2020. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne na...
Slika
Broj: 01/2-04-442-4/20 Breza, 26.03.2020. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (a) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-446-8/20 od  11.03.2020. godine),  u postupku javne nabavke radova Iz...
Slika
Broj: 01/2-04-593-2/20 Breza, 26.03.2020. godine      Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-322-7/20 od 03.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Regulacionog plana „CENTAR II,“
Slika
Prihvata se Ponuda broj: P04-03/19 od 25.03.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta „Vanjsko uređenje Lamela A“ (Donji zanatski centar),, dodjeljuje se ponuđaču „EKMASAN“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 01-03/20 od 03.03.2020.godine od 03.03.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj,” dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o.Ilijaš
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2020.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se tačka 5 dio III

Tenderi

0 0