Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se tačke 5 i 6 dio III
Slika
Prihvata se Ponuda broj:MP-268/19 od 04.10.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka kancelarijskog namještaja“, dodjeljuje se ponuđaču „OPTIMUS“ d.o.o. Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:79/09/19 od 30.09.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Ustupanje prava za korištenje podataka kreditnog biroa,“ dodjeljuje se ponuđaču „LRC Inženjering“ d.o.o.Sarajevo
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu, broj 01/2/05-286-1/19 od 18.02.2019.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se tačka 1 dio II, za nabavku usluga
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2182-10/19 od 24.09.2019. godine) i poništava se postupak javne nabavke radova: Izgradnja prelaza za invalidna lica na trotoarima gradskih ulica, Breza, Iz razloga propisanih članom 69. Stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 02979/19-2 od 20.09.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba:„ Nabavka printera,“ dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Broj: 01/2-05-2181-2/19 Breza, 16.09.2019. godine      Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...
Slika
Broj: 01/2-05-1935-3/19 Breza, 16.09.2019. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1932-7/19  od  05.09.2019. godine), u postupku javne nabavke radova:  ...
Slika
Broj: 01/2-05-2068-3/19 Breza, 10.09.2019. godine   Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2059-7/19  od  04.09.2019. godine), u postupku javne nabavke ra...
Slika
Broj: 01/2-05-2067-2/19 Breza, 10.09.2019. godine                                                                         Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku ...

Tenderi

0 0