Slika
Prihvata se Ponuda broj: 21-01-IB/20 od 20.02.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Projekta izvedenog stanja vodovoda Bukovik, dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“ d.o.o.Zavidovići
Slika
Usluge ustupanja oglasnog prostora u tri dnevna lista u 2020.godini, za potrebe Ugovornog organa.
Slika
Stručno mišljenje po odluci o legalizaciji nelegalno izgrađenih objekata u 2020.godini, za potrebe Ugovornog organa
Slika
Usluge godišnje nabavke časopisa za potrebe Općine Breza u 2020.godinu
Slika
Usluge eksterne reprezentacije u 2020.godini
Slika
Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2020.godinu u zavisnosti od kvaliteta i zanimljivosti ponuđenih tema.

Tenderi

0 0