Tenderi

Slika
Prihvata se ponuda broj 361-08/17 od 15.08.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Nadzor nad radovima „Rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija i odvojka prema greblju „Liješće“-Faza I, dodjeljuje se ponuđaču „ARTING BH“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:241/2017 od 16.08.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Usluge hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i spasavanje pasa lutalica sa podučja općine Breza“, dodjeljuje se ponuđaču VETERINARSKA STANICA NOVI GRAD d.o.o.Sarajevo
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova:„Sanacija klizišta na lokalitetu Opreč, općina Breza“
Slika
Prihvata se Ponuda broj:134-01-IB/17 od 09.08.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga Izrada Glavnog projekta: “Proširenje sistema javnog vodosnabdijevanja na naselje Bukovik,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“d.o.o.Zavidovići
Slika
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku...
Slika
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1842-5/15 od  26.07.2017. godine),  u postupku javne nabavke radova „Rekonstrukcija i dogradnja...
Slika
Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku...
Slika
Prihvata se Ponuda broj:04-07/17 od 17.07.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Izrada Glavnih projekata za cestovnu infrastrukturu u naselju Bukovik i Koritnik, općine Breza,“
Slika
U Planu javnih nabavki Općine Breza za 2017. godinu
Slika
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj : 02/1-2-14-1975-6/17 od  13.07.2017.godine),  u postupku javne nabavke usluga: „Održavanje i proširenje...
0 0