Slika
Prihvata se Ponuda broj:01-10/2018 od 15.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije pasa lutalica,“ dodjeljuje se ponuđaču JP VETERINARSKA STANICA Breza
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2018.godinu i Izmjeni Izvoda iz plana javnih nabavki broj: 01/2-05-376-13/18 od 28.09.2018.godine, u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se procijenjena vrijednost tačke 2 dio II, za nabavku usluga i glasi:
Slika
Prihvata se Ponuda broj:178-01-IB/18 od 12.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „ Izrada Glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Vrankamen 2,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“ d.o.o.Zavidovići,
Slika
Broj:01/2-05-376-14/18 Breza, 09.10.2018.godine        Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2018. godinu, Općinski načelnik Breza,...
Slika
Broj: 01/2-05-2618-2/18 Breza, 08.10.2018. godine   Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne naba...
Slika
Broj: 01/2-05-2660-3/18 Breza, 09.10.2018. godine   Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na Preporuku Komisije za javne naba...
Slika
Prihvata se ponuda broj 01-10-B-18 od 01.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima na Projektu: “Rekonstrukcija pješačke staze Mahala – faza II,“ dodjeljuje se ponuđaču „MUSALA INŽENJERING“ d.o.o.Visoko
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1/10/18 od 01.10.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:„Rekonstrukcija seoskog vodovoda Prhinje - radovi na iskopu rova, polaganje cijevi i zatrpavanje rova,“ dodjeljuje se ponuđaču „AUTO-VELSEN“ d.o.o.Breza
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2018.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se tačka 1 dio II, za nabavku usluga
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 31/18 od 26.09.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Izgradnja dječijeg igrališta na lokalitetu vrtića „Umihana Čuvidina“ Breza, dodjeljuje se ponuđaču „EKMASAN“ d.o.o. Breza

Tenderi

0 0