Tenderi

Slika
Prihvata se Ponuda broj:1 od 17.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza, “dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1 od 17.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:68/17 od 15.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije na području općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Werbelicht Adria“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:30134-05-/17 od 10.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Pružanje konsultantskih usluga za tranziciju na nova izdanja standarda:EN ISO 9001:2015;Sistema upravljanja kvalitetom i EN ISO 140001:2015
Slika
Prihvata se Ponuda broj:098/17 od 12.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:“Izgradnja potpornog zida na lokalnoj cesti L016-011, R444–Haldija“ dodjeljuje se ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o.Breza
Slika
Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije: USLUGE PUTARINE I PARKIRANJA SLUŽBENIH VOZILA ZA 2017.GODINU
Slika
OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: Usluge ustupanja oglasnog prostora u tri dnevna lista u 2017.godini, za potrebe Ugovornog organa.
Slika
OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: Usluge godišnje nabavke časopisa za potrebe Općine Breza u 2017.godinu
Slika
OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: Usluge održavanja, servisiranja, opravke službenih vozila i zamjene guma u 2017. godini, u skladu sa potrebama Ugovornog organa za sljedeća službena vozila
Slika
OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: Usluge pranja i vulkanizerske usluge za vozila Općine Breza
0 0