Slika
Broj:36-4/19 Breza,  23.04.2019. godine   Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14) na Preporuku Direktora JU za predškolsko o...
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 80-IV/19 od 12.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja priključka drenažnog sistema Kolonije na potok Jasike i sanacija udarnih rupa na lokalnoj cesti Breza-Kamenice,“ dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL - GAS“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:0329-19-1 od 29.03.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe:„Nabavka kanalizacionih cijevi za Mjesnu zajednicu Župča, podružnica Podgora,“ dodjeljuje se ponuđaču „BAUSYSTEM GROUP“ d.o.o.Sarajevo,
Slika
Prihvata se ponuda broj 01-04B-019 od 10.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: “Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca,“Izbod–Faza I” i „Izgradnja parking prostora Zanatski centar II,“ dodjeljuje se ponuđaču „MUSALA INŽENJERING“ d.o.o. Visoko
Slika
Prihvata se Ponuda broj:12/19 od 09.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka drvorednih sadnica breze i japanske trešnje za Općinu Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Fruit &Flowers - Mili“ d.o.o.Kiseljak
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 09-04/19 od 09.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka i ugradnja trakastih zavjesa,“ dodjeljuje se ponuđaču Opšta poljoprivredno-proizvodno-prometno-uslužna zadruga sa p.o. „BIOS“, G.Vratnica
Slika
Prihvata se Ponuda broj: P04-03/19 od 25.03.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Projekta izvedenog stanja lokalne ceste Breza-Mahmutović Rijeka, dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o.Ilijaš
Slika
Prihvata se Ponuda broj:3330/2VNS/A0 od 07.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015,“ dodjeljuje se ponuđaču : „TUVADRIA“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se ponuda broj 29/2014-15 od 05.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje video nadzora,“ dodjeljuje se ponuđaču „BH SIGURNOST“ D.O.O Tuzla
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 5/2019 od 02.04.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radove:“Izgradnja rasvjete na dječijem igralištu uz Gradsku biblioteku, na k.č.710/1 K.O. BREZA,“ dodjeljuje se ponuđaču O.R. „TAF-1“ Breza

Tenderi

0 0