Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2172-9/18 od 16.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova za LOT 2: Zamjena vanjske stolarije na objektu O.Š.“Safvet-beg Bašagić,“ područna škola Župča
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2172-8/18 od 14.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 1 Izrada termofasade na školskom objektu O.Š.“Safvet-beg Bašagić,“ područna škola Župča
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj:301-9/18 od 06.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku roba, za LOT 2 „Izrada termoizolacione fasade“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „INGGRA“ d.o.o Sarajevo
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj:301-8/18 /18 od 06.08.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 1 „Zamjena vanjske stolarije“,
Slika
Prihvata se Ponuda broj:2690/18 od 08.08.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Usklađivanje Elaborata zona sanitarne zaštite za izvorište Mahmutović Rijeka i vodozahvata rijeke Misoča,“ dodjeljuje se ponuđaču „IPSA INSTITUT“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se ponuda broj 347-08/18 od 07.08.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: Izgradnja vodovodnog sistema Slivno, faza II, Sanacija dijela lokalne ceste Breza-M.Rijeka, lokalitet Bulbulušići od 0+47-0+90m i Izgradnja dječijeg igrališta uz Gradsku biblioteku
Slika
Prihvata se Ponuda broj:20/07/18 od 08.08.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Ustupanje prava za korištenje podataka kreditnog biroa,“ dodjeljuje se ponuđaču„LRC Inženjering“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Na osnovu člana 17, stav 1 Zakona o javnoj nabavci Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Nadzornog odbora, direktor Javnog preduzeća "Komunalno" Enver Hadžiahmetović, donosi Odluku o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2018. godinu.
Slika
Prihvata se Ponuda broj:124-VIII/18 od 06.08.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Radovi na postavljanju prepreka za usporavanje saobraćaja - ležećih policajaca, na području općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:2244/18 od 03.08.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije - gradske ulice Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Werbelicht Adria“ d.o.o.Breza

Tenderi

0 0