Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2574-7/19 od 08.11.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora lokalitet „Plošnik“
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga:„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./20. i 2020./21. godinu
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 15-10-AS-P/2019 od 29.10.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka hardvera (servera) za potrebe općine Breza ( za FiNova, DataNova i DocuNova),“ dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla.
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2451-7/19 od 25.10.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Sanacija makadamskih puteva nastalih usljed vremenskih nepogoda,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza,
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3450-7/19 od 21.10.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Sanacija nastalih oštećenja na javnoj rasvjeti usljed vremenskih nepogoda,” dodjeljuje se izabranom ponuđaču ponuđaču O.R.“TAF-1“ Breza
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2402-7/19 od 16.10.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Obnavljanje, zamjena i ojačanje dotrajalog kolovoza na: lokalnoj cesti Breza - Mahmutović Rijeka, stacionaža 0+2600 i saobraćajnici na lokalitetu “željeznička stanica,” Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 221/19 od 31.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izrada Glavnog projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u Općini Breza“ 4 (četiri) stambene jedinice“ dodjeljuje se ponuđaču “AQUA PROJEKT“ d.o.o. Bihać
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, dodaju se tačke 5 i 6 dio III
Slika
Prihvata se Ponuda broj:MP-268/19 od 04.10.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka kancelarijskog namještaja“, dodjeljuje se ponuđaču „OPTIMUS“ d.o.o. Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:79/09/19 od 30.09.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Ustupanje prava za korištenje podataka kreditnog biroa,“ dodjeljuje se ponuđaču „LRC Inženjering“ d.o.o.Sarajevo

Tenderi

0 0