Slika
Broj: 01/2-05-1508-2/18 Breza, 12.06.2018. godine                                                                         Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku ...
Slika
Broj: 01/2-05-1495-2/18 Breza,  12.06.2018. godine   Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Službe za privredu, u po...
Slika
Prihvata se ponuda broj 248-06/18 od 04.06.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Nastavak radova rekonstrukcija i dogradnja lokalne ceste 016-011, R444 Haldija-Faza II“ i nabavka radova za „Spomen park Mahala-instalaterski radovi-faza II,“
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 29/05/18 od 29.05.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nabavka i postavljanje kovane ograde na Spomen česmi Orahovo i Slivno,“ dodjeljuje se ponuđaču „LIŠĆEVICA-PROMET“ d.o.o. Ilijaš
Slika
Prihvata se Ponuda broj:02861/18-9 od 29.05.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka PC desktop računara za pristup RPN“, dodjeljuje se ponuđaču „IMTEC“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:107-01-IB/18 od 24.05.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnog projekta uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Slivno, dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“ d.o.o.Zavidovići
Slika
Prva nagrada u iznosu od 3.500,00 KM neto, dodjeljuje autoru konkursnog rada šifra 100BHI koji pripada autoru „Bosna Inženjering” d.o.o.Sarajevo.
Slika
Broj: 01/2-05-1386-2/18 Breza, 23.05.2018. godine                                                                         Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku d...
Slika
Broj: 01/2-05-1022-3/18 Breza, 17.05.2018. godine   Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-877-11/18 od  08.05.2018. godine),  u postupku javne nabavke ka...
Slika
Broj: 01/2-05-1305-2/18 Breza, 15.05.2018. godine                                                                                     Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („ Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku d...

Tenderi

0 0