Slika
Prihvata se Ponuda/Predračun broj:14/19 od 27.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka laptopa,“ dodjeljuje se ponuđaču O.D.„SNC“ Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 147-05/19 od 30.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Revizija Glavnog projekta za izgradnju sportske dvorane u naselju Mahala, dodjeljuje se ponuđaču „ARTING BH“ d.o.o. Sarajevo
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-954-7/19 od 31.05.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Redovno održavanje lokalnih cesta i ulica na području Općine Breza,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza,
Slika
Poništava se postupak javne nabavke robe „Nabavka novog putničkog motornog vozila putem finansijskog leasinga,”
Slika
Prihvata se Ponuda broj:142-05/19 od 28.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Obavezne preventivna proljetna i jesenja sistematske deratizacije na području općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „SANACIJA 3D“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 523/19 od 21.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Glavnih projekata javne rasvjete za naselje Trtorići i naselje Koritnik, dodjeljuje se ponuđaču „FIRING“ d.o.o.Visoko
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1076-8/19 od 23.05.2019.godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Održavanje i proširenje postojećeg sistema javne rasvjete i semafora sa ugradnjom materijala, na području općine Breza“,
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 105-V/19 od 24.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija udarnih rupa na gradskim cestama u užem dijelu grada,“ dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL - GAS“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 425/19 od 23.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada stručnog mišljenja za klizište na lokalitetu Sutješčica, dodjeljuje se ponuđaču „RUD-PROM“ d.o.o.Tuzla
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1 od 13.05.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza

Tenderi

0 0