Slika
Prihvata se ponuda broj 01-02-NP-2019 od 28.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga - Nadzor nad radovima: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza II,“ dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3D“ d.o.o. Ilijaš
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga - Nadzor nad radovima:„Spomen park Mahala – Faza II, IV i V,“ iz razloga što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku
Slika
(1) Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1156-10/19 od 05.08.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja saobraćajnice - veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R444,“ dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču „AME“ d.o.o. Breza
Slika
Prihvata se ponuda broj 04-07/19 od 23.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga Izrada Glavnih projekata: “Rekonstrukcija lokalne ceste Breza – Kamenice“ i „Lokalne ceste u naselju Podgora,” dodjeljuje se ponuđaču „IGA-3d“ d.o.o. Ilijaš
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 221/19 od 31.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izrada desnog kraka drenažnog rova - kliziše Opreč,“ dodjeljuje se ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 20/2019 od 19.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: Izgradnja sistema javne rasvjete na parking prostoru “Zanatski centar II,” dodjeljuje se ponuđaču O.R. „TAF-1“ Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:52/19 od 16.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku robe:„Nabavka knjiga,“ dodjeljuje se ponuđaču „SUTON“ d.o.o. za grafičke usluge, trgovine i izdavaštvo Široki Brijeg
Slika
Prihvata se ponuda broj 185-07/19 od 15.07.2019 i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Izgradnja vodovoda za naselje Slivno,“ dodjeljuje se ponuđaču „ARTING BH“ d.o.o. Sarajevo
Slika
Prihvata se ponuda broj 01-02-NP-2019 od 28.02.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: „Rekonstrukcija saobraćajnice Salkanov Han-Župča, dionica od profila P56 do profila P69 “ i „Izgradnja saobraćajnce - veza ulica Žrtava genocida Srebrenice i R444,“
Slika
Prihvata se Ponuda broj:02/2-6-48/19 od 10.07.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Usluge sterilizacije i kastracije pasa lutalica,“ dodjeljuje se ponuđaču JP VETERINARSKA STANICA Breza

Tenderi

0 0