Slika
Prihvata se ponuda broj 068-04/20 od 28.04.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: Prikodolica - za LOT2 Izgradnja sistema javne rasvjete na igralištu „Prikodolica” i Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj-MZ Mahala,“
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 18-03-AS-P/2020 od 18.03.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla,
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-336-10/20 od 22.04.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izgradnja sistema javne rasvjete u naselju Potkraj - MZ Mahala,”
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-490-7/20 od 26.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nastavak radova na izgradnji Centralnog spomen obilježja šehidima i palim borcima Breze faza III,”
Slika
Prihvata se Ponuda broj:3330/2VNS/C0 od 04.05.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Nadzorni audit prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015/ISO 14001:2015,“ dodjeljuje se ponuđaču : „TUVADRIA“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se ponuda broj 03/4-20 od 27.04.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Nadzor nad radovima: Prikodolica - Za LOT 1: „Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece, Za LOT2 Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 04-22-2-3/20 od 22.04.2020..godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka i montaža tunela za dezinfekciju,“ dodjeljuje se ponuđaču Opšta zadruga „BIOS“ p.o. Visoko
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-322-7/20 od 03.03.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Izrada Glavnog projekta uređenja prve i druge zone zaštite obuhvata nacionalnog spomenika Kasnoantička bazilika na Crkvini u Brezi,“
Slika
Prihvata se Ponuda broj:304/20 od 20.04.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Završni radovi na rezervoaru Bukovik,“ dodjeljuje se ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:P-049/20 od 15.04.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Montaža centrifugalnih pumpi-vodovod Bukovik na izvorištu Ramina pumpa,“ dodjeljuje se ponuđaču HYDRA d.o.o. Sarajevo

Tenderi

0 0