Tenderi

Slika
Prihvata se Ponuda broj:189-XII/17 od 12.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Radovi na iskopu i polaganju kanalizacionih cijevi u MZ Vijesolići“, dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:031-12/2017 od 08.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka PP korugovane kanalizacionih cijevi ID 300 SNB 288 m,“ dodjeljuje se ponuđaču „BAUSYSTEM GROUP“ d.o.o.Vogošća
Slika
Prihvata se Ponuda broj:22/17 od 08.12.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka knjiga za poklone autora Dr.Solaković,“ dodjeljuje se ponuđaču SPECIJALNA BOLNICA Sarajevo
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga: Izrada „Plan zaštite od požara Općine Breza,“ iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva – član 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3002-6/17 od 15.11.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku nabavke usluga „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima za 2017./18.godinu,“ dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:568/17od21.11.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:Izrada Glavnog projekta za „Ojačanje mosta u ulici 6.April s obnovom obalnih stubova i izradom pješačkih staza“,dodjeljuje se ponuđaču„TERMO-BETON“ d.o.o. Breza
Slika
Poništava se postupak javne nabavke robe:„Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza,“
Slika
Poništava se postupak javne nabavke robe: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Breza
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2944-7/17 od 26.10.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku : „Sanacija lokalnih cesta i ulica na području općine Breza-II dio“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o. Breza
Slika
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2017. godinu, Općinski načelnik Breza, dana...
0 0