Slika
Prihvata se ponuda broj 24/18 od 13.09.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Stručno- tehnički nadzor nad radovima za izradu termofasade i zamjenu vanjske stolarije na fiskulturnoj sali O.Š.”Safvet-beg Bašagić,” područna škola Župča
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3196-7/18 od 04.12.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku: „Izvedba sistema nužne odvodnje voda s lokaliteta klizišta Opreč, općina Breza“, dodjeljuje se izabranom ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-3122-7/18 od 27.11.2018.godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nadogradnja postojeće javne rasvjete u enegetski efikasniju javnu rasvjetu u naselju Izbod,“
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova: Sanacija krova zgrade „Partizan“ Breza, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku
Slika
Prihvata se Ponuda broj:079-02-11/18 od 21.11.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Revizija Elaborata zona sanitarne zaštite za izvorište Mahmutović Rijeka i vodozahvata rijeke Misoča,“ dodjeljuje se ponuđaču „HIGRACON“ d.o.o. Sarajevo
Slika
Broj: 01/2-05-3100-2/18 Breza, 19.11.2018. godine      Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2975-8/18 od 15.11.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 1 Izrada termofasade na fiskulturnoj sali O.Š.“Safvet-beg Bašagić,“područna škola Župča,“
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2975-8/18 od 15.11.2018. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 2 Zamjena vanjske stolarije na fiskulturnoj sali O.Š.“Safvet-beg Bašagić,“područna škola Župča
Slika
Broj: 01/2-05-2866-3/18 Breza, 16.11.2018. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2869-7/18 od  09.11.2018. godine),  u postupku javne nabavke usluga „R...
Slika
Broj: 01/2-05-3003-2/18 Breza,  12.11.2018. godine               Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), “na preporuku Službe za privredu (b...

Tenderi

0 0