Konkursi

Slika
Na osnovu člana 20.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj;08/19), člana 7.stav 1. tačka 4 Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja ...
Slika
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Komunalno“ d.o.o. Breza
Slika
Na osnovu člana 20.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (,,SI. novine FBiH" broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko­ dobojskom kantonu (,,Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj;08/19), člana 7. stav 1.  tačka 1. Pravilnika o radu Javne ustanov...
Slika
Javna ustanova Dom zdravlja Breza : KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
0 0