Konkursi

Slika
Na osnovu člana 20.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (,,SI. novine FBiH" broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko­ dobojskom kantonu (,,Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj;08/19), člana 7. stav 1.  tačka 1. Pravilnika o radu Javne ustanov...
Slika
Javna ustanova Dom zdravlja Breza : KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Slika
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Breza
Slika
Javna ustanova Dom zdravlja Breza : Konkurs za prijem u radni odnos
0 0