Odluke o poništenju

Slika
Broj: 01/2-04-1847-4/21 Breza, 16.07.2021. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nab...
0 0