Odluke o poništenju

Slika
Broj:01/2-04-1769-4/22 Breza, 29.07.2022. godine Na osnovu člana 111. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a u skladu sa Rješenjem  Ureda za razmatranje žalbi BiH, Podružnica Mostar broj:JN2-03-07-1-1704-7/22, u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja javne rasvjete sp...
Slika
Broj: 01/2-04-2197-2/22 Breza, 29.07.2022. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-2...
Slika
Broj: 01/2-04-1684-1/22 Breza, 27.06.2022. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza  („Službeni glasnik Općine Breza“  broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-169...
Slika
Broj:01/2-04-1610-3/22 Breza, 08.06.2022. godine Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-1612-9/22 od 07.06.2022. godine, u postupku javne nabavke radova: „Redovn...
Slika
Broj: 01/2-04-1636-1/22 Breza,  07.06.2022. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza  („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-146...
0 0