Saziv Općinskog vijeća Breza u mandatnom periodu 2020 – 2024.

Općinsko vijeće je organ odlučivanja izabran na osnovu općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen Zakonom. Općinsko vijeće Breza čini dvadeset i jedan vijećnik. Konstituira se izborom predsjedavajućeg Općinskog vijeća na prvoj sjednici na kojoj je prisutna većina općinskih vijećnika. Mandat vijećnika Općinskog vijeća traje četiri godine. Općinsko vijeće donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, Zakonom i Statutom.

Vijećnici i vijećnice u mandatnom periodu 2020 – 2024. su: Mirnes Bašić, Mirza Ahmedspahić, Adis Imamović, Anel Rihić, Almin Botić, Admir Tabaković, Goran Grgić, Ajdin Kadrić, Dino Gavranović, Adnan Rahimić, Dževahid Sokić, Nedim Abadžija, Malik Čorbo, Čamil Buljetović, Sabir Jekalović, Haris Jusić, Emir Nefić, Amina Tabaković, Faida Herco, Amina Jekalović i Minela Frljak.
Slika
Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza (vijećnik Stranke demokratske aktivnosti)

E-mail adresa : predsjedavajuci@breza.gov.ba
Slika
Nedim Abadžija (vijećnik stranke Narod i Pravda u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnik2@gmail.com
Slika
Mirza Ahmedspahić (vijećnik Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnik1@gmail.com
Slika
Mirnes Bašić (vijećnik Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnik5@gmail.com
Slika
Almin Botić (vijećnik Stranke demokratske aktivnosti u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnik3@gmail.com
Slika
Malik Čorbo (vijećnik Demokratske fronte u Općinskom vijeću Breza)

E-mail : vijecnikosamnaest@gmail.com
Slika
Čamil Buljetović (vijećnik Demokratske fronte u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnikdvadesetdva@gmail.com
Slika
Minela Frljak (vijećnica Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnik4@gmail.com
Slika
Dino Gavranović (vijećnik Socijaldemokratske partije u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnik6@gmail.com
Slika
Goran Grgić (samostalni vijećnik u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnik8@gmail.com
Slika
Faida Herco (vijećnica Saveza za bolju budućnost BiH u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnikjedanaest@gmail.com
Slika
Adis Imamović (vijećnik Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnikdvanaest@gmail.com
Slika
Amina Jekalović (vijećnica Socijaldemokratske partije u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnikdeset@gmail.com
Slika
Sabir Jekalović (vijećnik Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecniktrinaest@gmail.com
Slika
Haris Jusić (vijećnik Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnikcetrnaest@gmail.com
Slika
Ajdin Kadrić (vijećnik Građanske demokratske stranke u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnikpetnaest@gmail.com
Slika
Emir Nefić (vijećnik Stranke Narod i Pravda u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecniksedamnaest@gmail.com
Slika
Adnan Rahimić (vijećnik Stranke za BiH u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnikdvadeset@gmail.com
Slika
Dževahid Sokić (vijećnik Stranke penzionera/umirovljenika u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecniksesnaest@gmail.com
Slika
Admir Tabaković (vijećnik Stranke demokratske aktivnosti u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnikdevetnaest@gmail.com
Slika
Amina Tabaković (vijećnica Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Breza)

E-mail adresa : vijecnikdvadesetjedan@gmail.com

Saziv Općinskog vijeća Breza u mandatnom periodu 2016 - 2020.

Slika
   Memsud Kadrić
   Predsjedavajući Općinskog vijeća Breza
   tel: 061/791-584 
   e-mail: predsjedavajuci@breza.gov.ba
0 0