Oglasi

Slika
Broj: 01/2-04-1778/2024 Breza, 04.06.2024. godine Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kan...
Slika
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BREZA Broj: 01- 514/2024 Breza: 03.06.2024. godine Na osnovu člana 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj: 46/10), člana 35. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Breza kao i člana 127. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Breza, donosim: O D L U K U o ispra...
Slika
Na osnovu člana 20. a Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko dobojskom kantonu („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 2/24), člana 4, člana 7. stav 1. tačka 5. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Breza...
Slika
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 9/23 i 14/23), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 3631-21-11-32-...
Slika
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" BrezaŠehidska 14 71 370 Breza Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK ("Službene novine ZDK", broj: 07/10), te na osnovu odredbi Odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta s kriteri...
0 0