Oglasi

Slika
Broj: 01/2-04-1755/22 Breza, 10.06.2022. godine Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kan...
Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Broj: 04/1-2-23-2497/18 Breza, 03.06.2022. godine     Na osnovu člana 47. stav (12) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16),  Zaključka Općinskog vijeća Breza bro...
Slika
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Sl. novine FBiH” br.26/16 i 89/18), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 3631-21-11-32-2./17 od 21.11.2017. godine s Odlukama o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, br.286-31-01-XIX-5./19 od 31.01.2019. godine, br. ...
Slika
Broj: 01/2-04-903/22 Breza, 06.04.2022. godine Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 5/20 i 10/21), člana 2. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza, broj:...
Slika
Broj: 01/2-19-889/22 Breza, 05.04.2022. godine Na osnovu člana 5. stav 1. alineja 3. Odluke o privremenom zauzimanju javnih površina na području Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 4/18 i 4/21) i člana 122. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Općinski načelnik...
0 0