Oglasi

Slika
Broj: 01/2-30-3580/22 Breza, 23.11.2022. godine U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2022. godini,  broj: 01/2-30-2541/22 od 25.08.2022. godine, te u skladu s Pravilnikom o kriterijima, postupku izbo...
Slika
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. stav 5. alineja 1. i 2. i stav 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBIH“, br. 46/10 i 75/13),  Odluke o postupcima, standardima i kriteriji...
Slika
Broj: 01/2-04-3094/22 Breza, 20.10.2022. godine Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH'', broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 39. stav 1. tačka 2. i 6. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, br...
Slika
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije FBiH („Sl. novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 3631-21-11-32-2./17 od 21.11.2017. godine s Odlukama o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, br. 286-31-01-XI...
Slika
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" BrezaŠehidska 1471 370 Breza Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK (Službene novine ZDK broj 07/10), te na osnovu odredbi Odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriteri...
0 0