Oglasi

Slika
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije FBiH („Sl. novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 3631-21-11-32-2./17 od 21.11.2017. godine s Odlukama o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, br. 286-31-01-XI...
Slika
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje "Umihana Čuvidina" BrezaŠehidska 1471 370 Breza Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK (Službene novine ZDK broj 07/10), te na osnovu odredbi Odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriteri...
Slika
Broj: 01/2-30-2540/22 Breza, 25.08.2022. godine U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2022. godini, broj 01/2-30-2541/22 od 25.08.2022.godine, te u skladu Pravilnikom o kriterijima, postupku izb...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Na osnovu člana 10. stav (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu: Uredba) i tačke 9. Instrukcije o primjeni Uredbe bro...
Slika
Broj: 01/2-04-1755/22 Breza, 10.06.2022. godine Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kan...
0 0