Oglasi

Slika
Na osnovu člana 20. a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/23 i 14/23), člana 4, člana 7. stav 1. tačka 5...
Slika
Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 9/23 i 14/23), odredaba Pravilnika o radu JP „Komunalno” d.o.o. Breza, broj: 3631-21-11-32-...
Slika
Broj: 01/2-30-3351/2023 Breza, 30.10.2023. godine U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2023. godini,  broj 01/2-30-3337/2023 od 27.10.2023. godine, Pravilnika o kriterijima, postupku izbora i prij...
Slika
Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Umihana Čuvidina Breza Šehidska 14 71 370 Breza Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK (Službene novine ZDK broj 07/10), te na osnovu odredbi Odluke o načinu i postupku popunjavanja upražnjenih radnih mjesta sa kriteri...
0 0