Stručna služba vijeća i načelnika

Stručni saradnik za organizaciju i funkcionisanje poslova Općinskog vijeća


STRUČNI SARADNIK ZA ORGANIZACIJU I FUNKCIONISANJE POSLOVA OPĆINSKOG VIJEĆA: Safet Zahirović, dipl. pravnik
Telefon: +387 32 786-029
e-mail: vijece@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • izrađuje nacrte odluka, drugih propisa i općih akata čija izrada nije u nadležnosti drugih službi,
 • pruža pravnu pomoć u izradi nacrta odluka, drugih propisa i općih akata koje izrađuju općinske službe za upravu,
 • izrađuje zaključke, inicijative i drugo sa sjednica Općinskog vijeća i dostavlja nadležnim službama, organima i institucijama,
 • vrši sve pripreme za objavljivanje odluka, drugih propisa i materijala Općinskog vijeća za objavljivanje u „Službenom glasniku Općine Breza“.

Stručni saradnik za organizaciju i funkcionisanje poslova Općinskog načelnika


STRUČNI SARADNIK ZA ORGANIZACIJU I FUNKCIONISANJE POSLOVA OPĆINSKOG NAČELNIKA: Mubera Salihović, dipl. pravnik
Telefon: +387 32 786-023
e-mail: nacelnik@breza.gov.ba

Opis poslova

 • priprema nacrte odluka koje su u nadležnosti Stručne službe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • obavlja sve druge organizacijske i tehničke poslove za rad Općinskog načelnika,
 • učestvuje u pripremi obavještenja o javnim nabavkama,
 • obavlja organizacije i protokolarne poslove za Općinskog načelnika,
 • rješava po zahtjevima za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama,
 • sastavlja zapisnike, službene zabilješke, zaključke sa sastanaka Općinskog načelnika,
 • vrši poslove organizacije rada Općinskog načelnika,
 • učestvuje u pripremi programa i izvještaja o radu Općinskog načelnika,
 • izrađuje ugovore o povremenim i privremenim poslovima,
 • izrađuje ugovore o javnoj nabavci radova, roba i usluga,
 • izrađuje pravilnike, naredbe, rješenja, uputstva i druge akte za čije je donošenje ovlašten Općinski načelnik i rukovodi kabinetom Općinskog načelnika,
 • vodi poslove sklapanja braka.
0 0