Služba za privredu

Slika
POMOĆNIK NAČELNIKA: Salih Hasanspahić, dipl.ing. poljoprivrede
telefon: +387 32 786-060
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • koordinira i rukovodi radom službe,
 • prima, pregleda i signira poštu, daje upute i prati izvršavanje datih poslova i zadataka iz djelokruga rada službe,
 • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od općinskog načelnika,
 • učestvuje u radu sjednica Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko općinskog načelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada službe,
 • ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organom uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada službe,
 • utvrđuje konačne tekstove strategija, programa odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe,
 • po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti službe,
 • pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova iz nadležnosti službe,
 • prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti službe,
 • vrši i druge poslove koje odredi općinski načelnik iz nadležnosti službe.

Stručni saradnik za razvoj i investicije

STRUČNI SARADNIK ZA RAZVOJ I INVESTICIJE: Jasmina Došlić, dipl. ekonomista
telefon: +387 32 786-046
e-mail: nabavke@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • priprema općinske razvojne planove identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte na području Općine i priprema godišnje akcione planove po metodologiji koja je utvrđena propisima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
 • priprema općinske programe javnih investicija
 • vodi postupak i izdaje odobrenje za vanredni prevoz, prekomjernu upotrebu lokalne ceste, odobrenje za izgradnju objekata i instalacija na lokalnoj cesti, odobrenje za izgradnju priključka, odnosno prilaza na lokalnu cestu,
 • dostavlja prioritetne programe i projekte nadležnim ministarstvima federacije I Kantona,
 • prati i izvještava o implementaciji projekata na nivou općine u skladu sa važećim propisima;
 • vrši i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Općini,
 • prati realizaciju investicionih projekata na području općine koji se finansiraju iz budžeta Federacije, Kantona i Općine,
 • provodi postupak javne nabavke roba, vršenja usluga i izvođenja radova za Općinu u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • prati realizaciju ugovora o nabavci, održavanju i servisiranju opreme i druge poslove iz svoje nadležnosti,
 • daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju institucije Kantona i Federacije iz oblasti za koju je obrazovan
 • izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz djelokruga Službe
 • vrši i druge poslove iz djelokruga Službe.

Stručni saradnik za upravno-pravne poslove

STRUČNI SARADNIK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE: Ajsela Silajdžić, bachelor prava
telefon: +387 32 786-046
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • izrađuje prijedloge odluka, ugovora i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik
 • obavlja poslove iz nadležnosti Skupštine javnih preduzeća u vlasništvu Općine po ovlaštenju pomoćnika načelnika,
 • izvršava poslove i zadatke vezane za upravno-pravne poslove u okviru službe,
 • prati propise iz oblasti privrede, te obezbjeđuje njihovu stručnu primjenu,
 • prati izradu pravilnika i normativnih akata javnih preduzeća i drugih subjekata od javnog interesa te daje stručna mišljenja o tim aktima,
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe, kao i poslove koje mu povjeri pomoćnik Općinskog načelnika i Općinski načelnik.

Stručni saradnik za vodoprivredu

STRUČNI SARADNIK ZA VODOPRIVREDU: Elsada Šehović, dipl.ing.hem.
telefon: +387 32 786-027
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku izdavanja vodnih akata, saglasnosti i drugih akata propisanih Zakonom o vodama,
 • vodi vodnu knjigu o izdatim vodnim aktima,
 • priprema odluke o zaštiti izvorišta vode za piće iz nadležnosti općine,
 • vodi evidencije vodoprivrednih objekata iz nadležnosti općine,
 • priprema odluke o zaštiti izvorišta koje usvaja Općinsko vijeće,
 • vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi pomoćnik načelnika.

Stručni saradnik za koordinaciju rada sa mjesnim zajednicama

STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINACIJU RADA SA MJESNIM ZAJEDNICAMA: Samir Bureković, magistar ekonomije
telefon: +387 32 786-025
e-mail: mz@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • prisustvuje sjednicama Savjeta MZ-a,
 • vrši tehničke pripreme za održavanje zborova građana kojeg zakazuje predsjednik Savjeta MZ-e,
 • učestvuje u pripremi općih akata koje donose organi mjesnih zajednica i pruža stručnu pomoć u izradi drugih materijala koje razmatraju ti organi,
 • organizuje poslove mjesnih zajednica i koordinira rad mjesnih zajednica,
 • prima građane i daje objašnjenja o načinu rješavanja njihovih problema,
 • pomaže u realizaciji programa rada u svim mjesnim zajednicama,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Stručni saradnik za poslove obrtništva

STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE OBRTNIŠTVA: Dijana Vrljičak, dipl. pravnik
Telefon: +387 32 786-057
e-mail: obrt@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vođenje upravnog postupka i rješavanje upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku, izrađuje rješenja o registraciji samostalne trgovinske radnje, samostalne ugostiteljske radnje, samostalnih autoprevoznika, samostalnih autoškola, samostalnih obrtnika, izdaje namjensku saglasnost te rješenja o prestanku i drugim statusnim promjenama registrovanih samostalnih privrednika,
 • vrši prijem stranaka i daje stručna objašnjenja o pitanjima iz svog djelokruga rada,
 • prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i propisa općinskog načelnika i drugih podzakonskih akata koji se odnose na pitanja ovog radnog mjesta,
 • izdaje uvjerenja o svim činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 • vodi postupak utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i o tome izdaje uvjerenja u skladu sa zakonom,
 • izrađuje informacije i materijale o pitanjima iz ove oblasti o kojima služba prema svom programu rada i prema programima općinskog načelnika i Općinskog vijeća treba da podnese,
 • vrši i druge poslove koje se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje odredi općinski načelnik.

Stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu

STRUČNI SARADNIK ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU: Amir Muratović, mr. dipl. ing. arh
Telefon: +387 32 786-030
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • sprovođenje zakona i drugih propisa u oblasti komunalne infrastrukture,
 • učestvuje u pripremi projektne dokumentacije i realizaciji izgradnje, rekonstrukcije, sanacije I održavanja svih komunalnih infrastrukturnih objekata na području općine, te vrši nadzor na realizacijom istih,
 • priprema I izrađuje odgovarajuće planove i programme za uređenje korita rijeka i saobraćajnica, signalizaciju i javnu rasvjetu, prati stanje u ovim oblastima i izrađuje periodične informacije o tome,
 • priprema programe postavljanja tabli sa kućnim brojevima, nazivima ulica I drugih komunalnih infrastrukturnih objekata kao i prateće realizacije tih programa, te izrada periodičnih informacija o stanju u ovim oblastima,
 • predlaže mjere i metodološka rješenja za poboljšanje stanja u oblasti komunalne infrastrukture.
 • dostavlja prioritetne programe i projekte nadležnim ministarstvima Federacije i Kantona iz oblasti komunalne infrastrukture,

Viši samostalni referent za pripremu tenderske dokumentacije i ceste

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA PRIPREMU TENDERSKE DOKUMENTACIJE I CESTE: Rašida Mušanović, ing. građ.
Telefon: +387 32 786-030
e-mail:

Opis poslova:

 • vrši izradu tenderske dokumentacije za javne nabavke roba, usluga i radova,
 • vodi evidenciju svih dobavljača sa kojima općina ima saradnju u okviru javnih nabavki,
 • vrši izradu predmjera i predračuna potrebnih količina roba, usluga i radova za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i sanaciju infrastrukturnih objekata,
 • vrši izradu izvoda iz projektne dokumentacije,
 • koordinira izvođenje radova na infrastrukturnim objektima,
 • prati stanje iz oblasti cesta na području Općine Breza te pokreće inicijativu za rješavanje pitanja iz tih oblasti,
 • donosi program održavanja cesta i nadzire provođenje istog,
 • vodi evidenciju cesta, objekata, prometne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa,
 • radi i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika.

Viši referent za administrativno-tehničke poslove

VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE I SLUŽBENIK ZA MLADE:
Telefon: +387 32 786-046
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • prikuplja podatke i informacije o javnim pozivima međunarodnih i domaćih organizacija i institucija za finansiranje projekata općinskog i regionalnog značaja
 • vodi evidenciju o raspisanim javnim pozivima,
 • priprema, organizuje i sprovodi ankete i druge oblike ispitivanja javnog sektora, nevladinih organizacija, privrednih društava i dr. o zainteresiranosti za učešće u javnim pozivima domaćih i međunarodnih organizacija,
 • obavlja i druge administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti službe,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga službe po nalogu pomoćnika općinskog načelnika i općinskog načelnika.

Viši referent za finansijsko knjigovodstvo mjesnih zajednica

VIŠI REFERENT ZA FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO MJESNIH ZAJEDNICA: Salko Muratović, ekonomski teh.
Telefon: +387 32 786-033
e-mail: mz@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vrši obračun i kontiranje finansijsko-materijalne dokumentacije u skladu sa Uredbom o računovodstvu, Pravilnikom o knjigovodstvu, procedurama i kodeksima za mjesne zajednice,
 • sarađuje sa odgovornim licima u mjesnim zajednicama i općinskim službama za upravu u pogledu blagovremene dokumentacije koja je osnov za knjigovodstveno evidentiranje potraživanja,
 • prati propise iz oblasti računovodstva, knjigovodstva i finansijskog izvještavanja,
 • učestvuje u usaglašavanju potraživanja i obaveza sa partnerima mjesnih zajednica,
 • učestvuje u pripremi podataka za izradu periodičnih i godišnjih izvještaja za potrebe mjesnih zajednica,
 • vrši zakonsku, računsku, formalnu, logičnu kontrolu dokumentacije koju priprema za knjiženje,
 • odgovoran je za ažurno tačno i potpuno evidentiranje u pomoćnim knjigama iz svoje nadležnosti,
 • vodi knjigovodstvene evidencije imovine, investicija, materijala i sitnog inventara za mjesne zajednice,
 • knjigovodstveno evidentira podatke o materijalno-finansijskom poslovanju u okviru dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga za mjesne zajednice,
 • vrši unos svih podataka sa knjigovodstvenih isprava u računovodstvene knjige za mjesne zajednice,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.
0 0