Služba za privredu

Slika
POMOĆNIK NAČELNIKA: Salih Hasanspahić, dipl.ing. poljoprivrede
telefon: +387 32 786-060
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

  • koordinira i rukovodi radom službe,
  • prima, pregleda i signira poštu, daje upute i prati izvršavanje datih poslova i zadataka iz djelokruga rada službe,
  • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od općinskog načelnika,
  • učestvuje u radu sjednica Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko općinskog načelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada službe,
  • ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organom uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
  • ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada službe,
  • utvrđuje konačne tekstove strategija, programa odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe,
  • po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti službe,
  • pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova iz nadležnosti službe,
  • prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti službe,
  • vrši i druge poslove koje odredi općinski načelnik iz nadležnosti službe.

Stručni saradnik za razvoj i investicije

STRUČNI SARADNIK ZA RAZVOJ I INVESTICIJE: Jasmina Došlić, dipl. ekonomista
telefon: +387 32 786-046
e-mail: nabavke@breza.gov.ba

Opis poslova:

  • priprema općinske razvojne planove identifikuje, formuliše i utvrđuje prioritetne projekte na području Općine i priprema godišnje akcione planove po metodologiji koja je utvrđena propisima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
  • priprema općinske programe javnih investicija
  • vodi postupak i izdaje odobrenje za vanredni prevoz, prekomjernu upotrebu lokalne ceste, odobrenje za izgradnju objekata i instalacija na lokalnoj cesti, odobrenje za izgradnju priključka, odnosno prilaza na lokalnu cestu,
  • dostavlja prioritetne programe i projekte nadležnim ministarstvima federacije I Kantona,
  • prati i izvještava o implementaciji projekata na nivou općine u skladu sa važećim propisima;
  • vrši i druge poslove od značaja za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Općini,
  • prati realizaciju investicionih projekata na području općine koji se finansiraju iz budžeta Federacije, Kantona i Općine,
  • provodi postupak javne nabavke roba, vršenja usluga i izvođenja radova za Općinu u skladu sa zakonom i drugim propisima;
  • prati realizaciju ugovora o nabavci, održavanju i servisiranju opreme i druge poslove iz svoje nadležnosti,
  • daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koje usvajaju institucije Kantona i Federacije iz oblasti za koju je obrazovan
  • izrađuje potrebne izvještaje i informacije iz djelokruga Službe
  • vrši i druge poslove iz djelokruga Službe.

Viši stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu

VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA POLJOPRIVREDU I VODOPRIVREDU: Almin Operta
telefon: +387 32 786-025
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

  • izrađuje informacije i materijale o pitanjima iz oblasti poljoprivrede o kojima služba prema svom programu rada i programu općinskog načelnika i Općinskog vijeća treba da podnese informaciju,
  • predlaže Općinskom načelniku donošenje Programa poticajnih mjera u poljoprivredi i radi na realizaciji programa,
  • obavlja i druge poslove u vezi sa biznisom iz nadležnosti lokalne zajednice (promocije, sajmovi, prezentacije, edukacije, seminari i slično),
  • prati stanje u poljoprivrednoj proizvodnji i preduzima odgovarajuće mjere za unapređenje poljoprivredne proizvodnje,
  • vodi propisane evidencije o poljoprivrednom zemljištu,
  • prikuplja i vodi podatke o poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Breza i radi statistička istraživanja iz oblasti poljoprivrede,
  • vodi registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata,
  • vrši prijem stranaka koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području općine i daje odgovarajuća obavještenja i objašnjenja,
  • ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave i drugim institucijama koji su nadležni za poslove poljoprivrede radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
  • vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku, izdavanja vodnih akata, saglasnosti i drugih akata propisanih Zakonom o vodama,
  • vodi vodnu knjigu o izdatim vodnim aktima,
  • priprema odluke o zaštiti izvorišta vode za piće iz nadležnosti općine,
  • vodi evidencije vodoprivrednih objekata iz nadležnosti općine,
  • priprema odluke o zaštiti izvorišta koje usvaja Općinsko vijeće,
  • vrši i sve druge poslove iz nadležnosti svog radnog mjesta koje odredi pomoćnik načelnika.

Stručni saradnik za upravno-pravne poslove

STRUČNI SARADNIK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE: Ajsela Silajdžić, bachelor prava
telefon: +387 32 786-046
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

  • izrađuje prijedloge odluka, ugovora i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik
  • obavlja poslove iz nadležnosti Skupštine javnih preduzeća u vlasništvu Općine po ovlaštenju pomoćnika načelnika,
  • izvršava poslove i zadatke vezane za upravno-pravne poslove u okviru službe,
  • prati propise iz oblasti privrede, te obezbjeđuje njihovu stručnu primjenu,
  • prati izradu pravilnika i normativnih akata javnih preduzeća i drugih subjekata od javnog interesa te daje stručna mišljenja o tim aktima,
  • obavlja i druge poslove iz nadležnosti službe, kao i poslove koje mu povjeri pomoćnik Općinskog načelnika i Općinski načelnik.

Stručni saradnik za koordinaciju rada sa mjesnim zajednicama

STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINACIJU RADA SA MJESNIM ZAJEDNICAMA: Samir Bureković, magistar ekonomije
telefon: +387 32 786-025
e-mail: mz@breza.gov.ba

Opis poslova:

  • prisustvuje sjednicama Savjeta MZ-a,
  • vrši tehničke pripreme za održavanje zborova građana kojeg zakazuje predsjednik Savjeta MZ-e,
  • učestvuje u pripremi općih akata koje donose organi mjesnih zajednica i pruža stručnu pomoć u izradi drugih materijala koje razmatraju ti organi,
  • organizuje poslove mjesnih zajednica i koordinira rad mjesnih zajednica,
  • prima građane i daje objašnjenja o načinu rješavanja njihovih problema,
  • pomaže u realizaciji programa rada u svim mjesnim zajednicama,
  • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu

STRUČNI SARADNIK ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU: Amir Muratović, mr. dipl. ing. arh
Telefon: +387 32 786-030
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

  • sprovođenje zakona i drugih propisa u oblasti komunalne infrastrukture,
  • učestvuje u pripremi projektne dokumentacije i realizaciji izgradnje, rekonstrukcije, sanacije I održavanja svih komunalnih infrastrukturnih objekata na području općine, te vrši nadzor na realizacijom istih,
  • priprema I izrađuje odgovarajuće planove i programme za uređenje korita rijeka i saobraćajnica, signalizaciju i javnu rasvjetu, prati stanje u ovim oblastima i izrađuje periodične informacije o tome,
  • priprema programe postavljanja tabli sa kućnim brojevima, nazivima ulica I drugih komunalnih infrastrukturnih objekata kao i prateće realizacije tih programa, te izrada periodičnih informacija o stanju u ovim oblastima,
  • predlaže mjere i metodološka rješenja za poboljšanje stanja u oblasti komunalne infrastrukture.
  • dostavlja prioritetne programe i projekte nadležnim ministarstvima Federacije i Kantona iz oblasti komunalne infrastrukture,

Viši samostalni referent za pripremu tenderske dokumentacije i ceste

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA PRIPREMU TENDERSKE DOKUMENTACIJE I CESTE: Rašida Mušanović, ing. građ.
Telefon: +387 32 786-030
e-mail:

Opis poslova:

  • vrši izradu tenderske dokumentacije za javne nabavke roba, usluga i radova,
  • vodi evidenciju svih dobavljača sa kojima općina ima saradnju u okviru javnih nabavki,
  • vrši izradu predmjera i predračuna potrebnih količina roba, usluga i radova za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i sanaciju infrastrukturnih objekata,
  • vrši izradu izvoda iz projektne dokumentacije,
  • koordinira izvođenje radova na infrastrukturnim objektima,
  • prati stanje iz oblasti cesta na području Općine Breza te pokreće inicijativu za rješavanje pitanja iz tih oblasti,
  • donosi program održavanja cesta i nadzire provođenje istog,
  • vodi evidenciju cesta, objekata, prometne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa,
  • radi i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika.

Viši referent za administrativno-tehničke poslove

VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE I SLUŽBENIK ZA MLADE:
Telefon: +387 32 786-046
e-mail: privreda@breza.gov.ba

Opis poslova:

  • prikuplja podatke i informacije o javnim pozivima međunarodnih i domaćih organizacija i institucija za finansiranje projekata općinskog i regionalnog značaja
  • vodi evidenciju o raspisanim javnim pozivima,
  • priprema, organizuje i sprovodi ankete i druge oblike ispitivanja javnog sektora, nevladinih organizacija, privrednih društava i dr. o zainteresiranosti za učešće u javnim pozivima domaćih i međunarodnih organizacija,
  • obavlja i druge administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti službe,
  • obavlja i druge poslove iz djelokruga službe po nalogu pomoćnika općinskog načelnika i općinskog načelnika.

Viši referent za finansijsko knjigovodstvo mjesnih zajednica

VIŠI REFERENT ZA FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO MJESNIH ZAJEDNICA: Salko Muratović, ekonomski teh.
Telefon: +387 32 786-033
e-mail: mz@breza.gov.ba

Opis poslova:

  • vrši obračun i kontiranje finansijsko-materijalne dokumentacije u skladu sa Uredbom o računovodstvu, Pravilnikom o knjigovodstvu, procedurama i kodeksima za mjesne zajednice,
  • sarađuje sa odgovornim licima u mjesnim zajednicama i općinskim službama za upravu u pogledu blagovremene dokumentacije koja je osnov za knjigovodstveno evidentiranje potraživanja,
  • prati propise iz oblasti računovodstva, knjigovodstva i finansijskog izvještavanja,
  • učestvuje u usaglašavanju potraživanja i obaveza sa partnerima mjesnih zajednica,
  • učestvuje u pripremi podataka za izradu periodičnih i godišnjih izvještaja za potrebe mjesnih zajednica,
  • vrši zakonsku, računsku, formalnu, logičnu kontrolu dokumentacije koju priprema za knjiženje,
  • odgovoran je za ažurno tačno i potpuno evidentiranje u pomoćnim knjigama iz svoje nadležnosti,
  • vodi knjigovodstvene evidencije imovine, investicija, materijala i sitnog inventara za mjesne zajednice,
  • knjigovodstveno evidentira podatke o materijalno-finansijskom poslovanju u okviru dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga za mjesne zajednice,
  • vrši unos svih podataka sa knjigovodstvenih isprava u računovodstvene knjige za mjesne zajednice,
  • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Šef Odjela za lokalni razvoj i investicije

ŠEF ODJELA ZA LOKALNI RAZVOJ I INVESTICIJE: Eldina Dervišević
telefon: +387 32 786-033
e-mail: privreda@breza.gov.ba jura@breza.gov.ba

Opis poslova i zadataka

  • Rukovodi radom Odjela za lokalni razvoj i investicije- Jedinice za upravljanje razvojem, koordinira i organizuje rad Odjela,
  • Vrši prijem pošte za Odjel, pregleda i signira poštu, daje upute za rad i prati izvršavanje datih poslova i zadataka iz djelokruga rada Odjela,
  • Potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti Odjela za koje ima Ovlaštenja data od Pomoćnika općinskog načelnika za privredu, lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica,
  • Ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima upravekoji su nadležni za poslove iz djelokruga Odjela, a prema uputama i nalozima Pomoćnika općinskog načelnika za privredu, lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica,
  • Utvrđuje tekstove nacrta strategija, programa, odluka, elaborata, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti Odjela,
  • Ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijamapo pitanju poslova iz djelokruga rada Odjela,
  • Pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova iz nadležnosti Odjela,
  • Vrši i druge poslove koje mu odrede Pomoćnik općinskog načelnika za privredu, lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica i Općinski načelnik,
  • Za svoj rad neposredno je odgovoran Pomoćniku općinskog načelnika za privredu, lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Stručni saradnik za razvoj i investicije

STRUČNI SARADNIK ZA RAZVOJ I INVESTICIJE:
Kenan Kadrić
Amela Omerhodžić
Edvina Kadrić-Velić
telefon: +387 32 786-033
e-mail: jura@breza.gov.ba

Opis poslova i zadataka:

  • Učestvuje u pripremi općinskih razvojnih planova i strategija,
  • Identificira, formuliše i utvrđuje prioritetne i druge projekte za područje Općine Breza i priprema godišnje akcione planove po utvrđenoj metodologiji propisanoj od strane Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
  • Priprema općinske programe javnih investicija,
  • Vodi postupak i izdaje odobrenje za izvanredni prevoz, prekomjernu upotrebu lokalnih cesta i, odobrenje za izgradnju objekata i instalacija na lokalnoj cesti, odobrenje za izgradnju priključaka, odnosno prilaza na lokalne ceste,
  • Vrši dostavljanje programa i projekata nadležnim ministarstvima na nivou Federacije BIH i kantonalnom nivou,
  • Prati implementaciju i izvještava o implementaciji projekata i programa na nivou Općine Breza, a u skladu sa važećim propisima,
  • Prati implementaciju i izvještava o implementaciju projektata i programa koji se izvode na području Općine Breza a koji se finansiraju iz sredstava viših nivoa vlasti,
  • Vrši poslove organiizacije i koordinacije u upravljanju sredstvima namijenjenim za lokalni razvoj Općine Breza,
  • Učesvuje u radu komisija za javne nabavke roba, radova i usluga za potrebe Općine Breza u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i općim aktima Općine Breza u oblasti javih nabavki,
  • Prati realizaciju zaključenih ugovora o javnim nabavkama roba, radova, usluga i izvještava o istoj,
  • Učestvuje u pripremi i izradi prijedloga akata koje iz svoje nadležnosti usvajaju institucije Federacije BIH
  • Priprema i izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Službe,
  • Vrši i druge poslove koje mu odrede Pomoćnik općinskog načelnika za lokalni razvoj, privredu, investicije i poslove mjesnih zajednica i Općinski načelnik,
  • Za svoj rad neposredno je odgovoran Šefu Odjela za lokalni razvoj i investicije i Pomoćniku općinskog načelnika za lokalni razvoj, privredu, investicije i poslove mjesnih zajednica
0 0