Konkursi

Slika
Na osnovu člana 4. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ broj: 26/16) i člana 20.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Sl. novine FBiH“ broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 08/19), člana 7. stav 1....
Slika
Skupština preduzeća JP „Komunalno“ d.o.o. Breza Na osnovu člana 6. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) u vezi s članom 340. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim im...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravuBroj: 03/1-6-34-573/22Breza, 08.03.2022. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na pod...
Slika
Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br. 81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1) istog Zakona, člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, v...

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalno” d.o.o. Breza

S izabranim kandidatom zaključuje se menadžerski ugovor kojim će se urediti prava i obaveze direktora, plaća i ostale naknade u skladu s važećim propisima

19.01.2022 08:47
Slika
Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br.81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1) istog Zakona, člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, v...
0 0