Konkursi

Slika
Na osnovu  člana 20.a Zakona o radu (“Službene novine FBiH” broj: 26/16, 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 08/19, 19/20),  člana 7. stav 1. tačka 4. Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Bre...
Slika
Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br.81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1) istog Zakona, člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, v...
Slika
Na osnovu člana 20.a Zakona o radu ("Sl. novine FBiH" broj: 26/16, 89/18),  Uredbe  o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 08/19, 19/20), člana 7. stav 1. tačka 4. Pravilnika o radu Javne ustanove Dorn zdravlj...

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza

Mandat Direktora traje 4 godine, uz mogućnost da po isteku mandata može biti ponovo imenovan

30.11.2022 19:13
Slika
JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. BrezaNADZORNI ODBORNa osnovu odredaba člana 12. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članova 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine...
Slika
Bosna i Hercegovina/Federacija BiH     Zeničko-dobojski kanton                                                                             Ministarstvo za boračka pitanja Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14., 1/18. i 15/21.) Ministarstvo za boračka pita...
0 0