Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Broj: 04/1-10-19-3839/22 Breza, 05.01.2023. godine     Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-3852/22 od 29.12.2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 10/22) o utvrđivanju Nacrta Programa obavl...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1/23 Breza, 04.01.2023. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da su u vezi primjene Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potp...
Slika
Broj:  02/1-3-11-1909/22 Breza: 15.12.2022. godine Konačna lista privrednih subjekata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele subvencije za razvoj poduzetništva i obrta i Prijedloga utroška ostatka planiranih sredstava – konto ...
Slika
Služba za finansije , inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-11-2817/22 Breza, 15.12.2022. godine Na sjednici Općinskog vijeća Breza održanoj 14.12.2022. godine utvrđen je Nacrt Budžeta Općine Breza za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2023.godinu. Zaključcima Općinskog vijeća broj...
Slika
Postupajući po prijavama radnika JP “Komunalno“ d.o.o. Breza, u vezi enormnih količina otpada odloženih pored kontejnera na području općine Breza (pogotovo uže urbano područje), koje svakodnevno nalaze prilikom obavljanja svojih radnih zadataka, kao i prijava nekolicine savjesnih građana našeg grada, koji ...
Slika
Služba za privredu Komisija za realizaciju Programa utroška sredstava subvencije poduzetnicima utvrđenim Budžetom Općine Breza za 2022. godinu Broj: 02/1-3-11-1909/22 Breza: 09.12.2022. godine OBAVJEŠTENJE o mogućnosti podnošenja žalbe na oglašenu Preliminarnu listu korisnika po Javnom pozivu Programa ...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-3166/22 Breza, 02.12.2022. godine Predmet: Obavijest o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2022/2023. godini. Nezadovoljni kandidati imaju...
Slika
U skladu sa članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 74/19), Općina Breza objavljuje radnu verziju Trogodišnjeg plana rada za period 2023 - 2025. godina u cilju konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-3-11-1908-1/22 Breza, 21.11.2022. godine O B A V I J E S T Obavještavaju se poduzetnici sa područja općine Breza da je produžen rok za podnošenje zahtjeva i proširena lista korisnika za ostatak neutrošenih sredstava po „Programu utroška sredstava subvencije poduzetnic...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-12-04-3022/22 Breza: 04.11.2022. godine Predmet: Obavijest o produženju roka za predaju koncepta projektnog prijedloga, u okviru Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima - EU4AGRI Općina Brez...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-3029/22 Breza, 14.10.2022. godine O B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a planiraju aplicirati na novčane podrške Federalnog ministarstva poljoprivred...

Konsultativna radionica u cilju upoznavanja potencijalnih korisnika sa pojedinostima Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti

Kroz realizaciju Javnog poziva će biti podržane inicijative koje će doprinijeti boljem zapošljavanju mladih u ruralnim područjima

13.10.2022 15:17
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-12-04-3022/22 Breza, 13.10.2022. godine Obavještenje o održavanju konsultativne radionice u vezi Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima U cilju upoznavanja potencijalnih korisnika sa poje...
Slika
Broj: 02/1-3-11-1909/22 Breza: 21.09.2022. godine Konačna lista privrednih subjekata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu sredstava po Programu utroška utvrđenih Budžetom općine Breza za 2022. godinu sa sredstava sa kriterijima raspodjele subvencije za razvoj poduzetništva i obrta – konto 6...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-2-19-2602/22 Breza, 30.08.2022. godine SVIM POLITIČKIM SUBJEKTIMA PREDMET:  Obavještenje o načinu reklamnog oglašavanja u vrijeme predizborne kampanje Predizborna kampanja za Opće izbore koji će biti održani 2. oktobra 2022. godine zvanično ...
Slika
Služba za privredu Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika Broj: 01/2-04-3369-5/22 Breza, 15.08.2022. godine Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika, na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za ostvarivanja prava za dodjelu plastenika i o...

Obavještenja

0 0