Kontakt informacije

01 - STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA

Centrala
+387 32 786-061

Fax
+387 32 786-031

Stručna služba općinskog vijeća
+387 32 786-029     e-mail: vijece@breza.gov.ba 

Kabinet općinskog načelnika
+387 32 786-023     e-mail: nacelnik@breza.gov.ba
02 - SLUŽBA ZA PRIVREDU

Pomoćnik načelnika za privredu
+387 32 786-060     e-mail: privreda@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za poljoprivredu
+387 32 786-046     e-mail:

Stručni saradnik za razvoj i investicije
+387 32 786-046     e-mail: nabavke@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za rad sa MZ
+387 32 786-025     e-mail: mz@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za poslove obrtništva
+387 32 786-057     e-mail: obrt@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za komunalnu infrastrukturu
+387 32 786-030     e-mail:

Viši samostalni referent za pripremu tenderske dokumentacije
+387 32 786-030     e-mail:

Viši referent za administrativno tehničke poslove
+387 32 786-046     e-mail: privreda@breza.gov.ba 

Viši referent za finansijsko knjigovodstvo MZ
+387 32 786-033     e-mail: mz@breza.gov.ba
03 - SLUŽBA ZA FINANSIJE, INSPEKCIJSKE POSLOVE I OPĆU UPRAVU

Pomoćnik načelnika za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu
+387 32 786-063     e-mail: finansije@breza.gov.ba 

Građevinski inspektor

+387 32 786-027     e-mail: inspekcija@breza.gov.ba 

Sanitarno-komunalni inspektor
+387 32 786-027     e-mail: inspekcija@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za funkcionisanje pisarnice i ljudske resurse
+387 32 786-022     e-mail: csc@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu

+387 32 786-024     e-mail: biz@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za informisanje
+387 32 786-059     e-mail: informisanje@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za materijalno knjigovodstvo i finansijska sredstva
+387 32 786-056     e-mail: racunovodstvo@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za građanska prava
+387 32 786-021     e-mail:

Viši samostalni referent-administrator mreže
+387 32 786-059     e-mail: informatika@breza.gov.ba 

Viši referent za finansijsko knjigovodstvo
+387 32 786-056     e-mail: racunovodstvo@breza.gov.ba 

Viši referent za obračun plaća i blagajničke poslove
+387 32 786-056     e-mail: racunovodstvo@breza.gov.ba 

Viši referent za ovjeravanje rukopisa, prijepisa i potpisa
+387 32 786-039     e-mail:

Viši referent za vođenje upisnika i djelovodnika predmeta i akata
+387 32 786-038     e-mail:

Viši referent za vođenje matičnih knjiga i biračkih spiskova
+387 32 786-035     e-mail: maticar@breza.gov.ba 

Viši referent za primanje podnesaka stranaka iz oblasti katastarske evidencije
+387 32 786-037     e-mail: katastar@breza.gov.ba 

Referent za arhivske poslove i vođenje ekonomata
+387 32 786-026     e-mail:

Referent za pružanje informacija u šalter sali
tel/fax +387 32 786-041     e-mail:

04 - SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLICE, GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Centrala
+387 32 786-020

Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove
+387 32 786-042     e-mail: urbanizam@breza.gov.ba 

Stručni savjetnik za geodetske i katastarske poslove
+387 32 786-044     e-mail: katastar@breza.gov.ba 

Stručni savjetnik za prostorno uređenje i zaštitu okolice
+387 32 786-054     e-mail: prostorno@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
+387 32 786-048    e-mail: urbanizam@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za stambeno komunalne poslove, građevinarstvo i prostorno uređenje
+387 32 786-052     e-mail: urbanizam@breza.gov.ba 

Viši referent za ažuriranje katastarske evidencije
+387 32 786-045     e-mail: katastar@breza.gov.ba 

Viši samostalni referent za zajedničku komunalnu potrošnju
+387 32 786-052     e-mail: urbanizam@breza.gov.ba 

Viši referent - GIS administrator
+387 32 786-045     e-mail: katastar@breza.gov.ba
05 - SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Pomoćnik načelnika za poslove civilne zaštite
+387 32 786-055     e-mail: cz@breza.gov.ba 

Stručni saradnik za poslove civilne zaštite, spašavanje i obučavanje
+387 32 786-055     e-mail: cz@breza.gov.ba 

Samostalni referent za poslove osmatranja i uzbunjivanja
+387 32 786-055     e-mail: cz@breza.gov.ba 
0 0