Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove

POMOĆNIK NAČELNIKA: Selma Gazdić, dipl.ing.arh.
telefon: +387 32 786-042
e-mail: urbanizam@breza.gov.ba 

Opis poslova:

 • rukovodi i koordinira radom službe,
prima i pregleda, signira poštu, te koordinira i prati izvršenje datih poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada službe,
 • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od općinskog načelnika,
 • učestvuje u radu sjednica Općinskog vijeća, njihovih radnih tijela i to na način da izlaže obrazlaže i preko općinskog načelnika predlaže izrađene materijala iz djelokruga rada službe,
 • ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe,
 • po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova iz nadležnosti službe,
 • prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti službe,
 • vrši i druge poslove koje odredi općinski načelnik iz nadležnosti službe i za svoj rad odgovoran je općinskom načelniku.

Stručni savjetnik za geodetske i katastarske poslove

STRUČNI SAVJETNIK ZA GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE: Nezaheta Čengić, dipl. ing. geodezije
Telefon: +387 32 786-044
 
Opis poslova:
 
 • vrši poslove vještačenja i davanja stručnog nalaza sa mišljenjem u pogledu utvrđivanja oblika i površina građevinske parcele, utvrđujući sporne međe za potrebe upravnog postupka,
 • vrši geodetsko snimanje parcela i objekata,
 • vrši iskolčavanje objekata i zemljišta/uslovno cijepanje i prenos projekta na teren,
 • organizuje i učestvuje u aktivnostima ustrojavanja katastra i digitalnog geodetskog plana,
 • vrši kontrolu i prijem radova spoljnih saradnika,
 • aktivno učestvuje u izradi odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe,
 • obavlja i drugi poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad istom je odgovoran.
 

Stručni savjetnik za prostorno uređenje i zaštitu okolice

STRUČNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLICE: Šeherzada Nefić, dipl. arhitekta
Telefon: +387 32 786-054
 
Opis poslova:
 
 • vrši analizu planova prostornog uređenja donesenih za područje Općine i u vezi s tim izrađuje informacije o stanju planske dokumentacije te inicira izradu nove ili izmjenu postojeće planske dokumentacije,
 • predlaže smjernice za izradu planske dokumentacije,
 • organizuje javni uvid i javnu raspravu o nacrtu prostorno-planske dokumentacije te za iste priprema nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni i donošenju detaljnih planova prostornog uređenja,
 • inicira rješavanje problema na području općine u oblasti prostornog uređenja,
 • analizira lokacije za izgrdnju, predlaže intervencije na objektima ili grupama izgrađenih objekata i organizuje izradu potrebnih analiza,
 • vrši pregled projektne dokumentacije, utvrđuje visinu doprinosa i troškova uređenja građevinskog zemljišta u postupku izdavanja odobrenja,
 • predlaže lokacije koje će biti ponuđene na konkurs za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta za građenje,
 • učestvuje u izradi uslova za raspisivanje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata,
 • učestvuje u izradi programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta,
 • analizira, inicira, priprema i učestvuje u izradi nacrta i prijedloga općinskih i drugih propisa iz nadležnosti službe,
 • utvrđuje urbanističko-tehničke uslove na osnovu kojih se izrađuje tehnička dokumentacija za radove na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji i sanaciji objekata (stambeni, poslovni, proizvodni, komunalne infrastrukture, unutrašnjih i gasnih instalacija i sl.),
 • vrši i sve druge poslove koji se odnose na ovo radno mjesto, kao i poslove koje odredi pomoćnik načelnika

Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove

STRUČNI SARADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE: Almir Dervišević, dipl. pravnik
Telefon: +387 32 786-048
 
Opis poslova:
 
 • vodi postupke u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi usmene rasprave i izrađuje prijedloga svih rješenja u ovoj oblasti,
 • vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje,
 • vodi postupak dodjele zemljišta u svrhu legalizacije bespravno saglađenih objekata,
 • vodi postupak utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata,
 • vodi postupak utvrđivanja stvarnih služnosti, privremeno zauzimanje građevinskog zemljišta i pripremne radnje za sprovođenje eksproprijacije,
 • vodi postupke eksproprijacije nekretnina,
 • vodi postupak uzurpacije zemljišta,

Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i prostorno uređenje

STRUČNI SARADNIK ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE: Zekija Memić, dipl. pravnik
Telefon: +387 32 786-052
 
Opis poslova:

 • vodi prvostepeni upravni posutpak iz stambeno-komunalnih poslova,
 • vodi prvostepeni upravni postupak  po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za obavljanje pripremnih radova, odobrenja za uklanjanje građevina, tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole i u vezi s tim vrši izradu nacrta prvostepenih rješenja i drugih akata,
 • vrši izradu nacrta rješenja o visini troškova naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente i rješenja o obavezi uplate naknade za troškove izgradnje javnih skloništa.
 

Viši referent za ažuriranje katastarske evidencije

VIŠI REFERENT ZA AŽURIRANJE KATASTARSKE EVIDENCIJE: Senida Memić, geometar
Telefon: +387 32 786-045
 
Opis poslova:
 
 • vrši cijepanje parcela, promjene na katastarskim planovima i posjedovnim listovima,
 • uspostava katastarskih međa i geodetsko snimanje manje složenih situacija na terenu,
 • prikuplja podatke na terenu putem geodetskog snimanja i mjerenja novonastalog stanja,
 • vrši promjene u katastarskom operatu radi ažurnosti katastra,
 • izrađuje prijavne listove A i B,
 • pruža pomoć strankama kod uvida u operat,
 • vrši izradu geodetskih situacija sa iscrtavanjem na geodetskoj podlozi,
 • vrši identifikaciju na planovima uz pomoć računara na novom premjeru i upoređuje stanje sa starim premjerom,
 • po potrebi radi i iscrtava kopije katastarskih planova za naručioce tih kopija,
 • vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika.
 

Viši samostalni referent za zajedničku komunalnu potrošnju

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT ZA ZAJEDNIČKU KOMUNALNU POTROŠNJU: Aida Mujanović,  bachelor menadžmenta
Telefon: +387 32 786-054
 
Opis poslova:
 
 • prati stanje iz oblasti komunalne djelatnosti i stanje iz oblasti lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Breza te pokreće inicijativu za rješavanje pitanja iz tih oblasti,
 • učestvuje u pripremi prijedloga propisa, odluka i drugih akata iz te oblasti,
 • učestvuje u pripremi za izradu programa uređenja i održavanja objekata zajedničke infrastrukture na svim urbanim područjima,
 • izrađuje program obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje i vrši nadzor nad provođenjem istog,
 • izrađuje analize, informacije i izvještaje iz oblasti zajedničke komunalne  potrošnje,
 • vrši i druge poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika.
0 0