Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove

POMOĆNIK NAČELNIKA: Selma Gazdić, dipl.ing.arh.
telefon: +387 32 786-042
e-mail: urbanizam@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • rukovodi i koordinira radom službe,
 • prima i pregleda, signira poštu, te koordinira i prati izvršenje datih poslova i radnih zadataka iz djelokruga rada službe,
 • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od općinskog načelnika,
 • učestvuje u radu sjednica Općinskog vijeća, njihovih radnih tijela i to na način da izlaže obrazlaže i preko općinskog načelnika predlaže izrađene materijala iz djelokruga rada službe,
 • ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe,
 • po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja u pitanjima iz nadležnosti službe,
 • pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova iz nadležnosti službe,
 • prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka Općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti službe,
 • vrši i druge poslove koje odredi općinski načelnik iz nadležnosti službe i za svoj rad odgovoran je općinskom načelniku.

Stručni savjetnik za geodetske i katastarske poslove


STRUČNI SAVJETNIK ZA GEODETSKE I KATASTARSKE POSLOVE: Nezaheta Čengić, dipl. ing. geodezije
Telefon: +387 32 786-044
e-mail: katastar@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vrši poslove vještačenja i davanja stručnog nalaza sa mišljenjem u pogledu utvrđivanja oblika i površina građevinske parcele, utvrđujući sporne međe za potrebe upravnog postupka,
 • vrši geodetsko snimanje parcela i objekata,
 • vrši iskolčavanje objekata i zemljišta/uslovno cijepanje i prenos projekta na teren,
 • organizuje i učestvuje u aktivnostima ustrojavanja katastra i digitalnog geodetskog plana,
 • vrši kontrolu i prijem radova spoljnih saradnika,
 • aktivno učestvuje u izradi odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe,
 • obavlja i drugi poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad istom je odgovoran.

Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove


STRUČNI SARADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE: Almir Dervišević, dipl. pravnik
Telefon: +387 32 786-048
e-mail: urbanizam@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vodi postupke u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi usmene rasprave i izrađuje prijedloga svih rješenja u ovoj oblasti,
 • vodi postupak preuzimanja i dodjele zemljišta u svrhu planirane izgradnje,
 • vodi postupak dodjele zemljišta u svrhu legalizacije bespravno saglađenih objekata,
 • vodi postupak utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata,
 • vodi postupak utvrđivanja stvarnih služnosti, privremeno zauzimanje građevinskog zemljišta i pripremne radnje za sprovođenje eksproprijacije,
 • vodi postupke eksproprijacije nekretnina,
 • vodi postupak uzurpacije zemljišta,

Stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo i prostorno uređenje


STRUČNI SARADNIK ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE: Zekija Memić, dipl. pravnik
Telefon: +387 32 786-052
e-mail: urbanizam@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vodi prvostepeni upravni posutpak iz stambeno-komunalnih poslova,
 • vodi prvostepeni upravni postupak po zahtjevima za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, odobrenja za obavljanje pripremnih radova, odobrenja za uklanjanje građevina, tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole i u vezi s tim vrši izradu nacrta prvostepenih rješenja i drugih akata,
 • vrši izradu nacrta rješenja o visini troškova naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente i rješenja o obavezi uplate naknade za troškove izgradnje javnih skloništa.
0 0