Javni pozivi

Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko - pravne poslove      Broj: 04/1-19-854/2023 Breza, 25.04.2023. godine Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko - pravne poslove Općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika, na osnovu Odluke o pristupanju ...
Slika
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-30-5928/23 od 11.04.2023. godine. (u daljem tekstu: Program), grad...
Slika
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima za 2023. godinu broj: 02-30-5927/23 od 11.04...
Slika
Na osnovu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj proizvodnji" i „Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima“ utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2023. godinu, broj: 01/1-20-879/23 od 30.03.2023. godine i Uputstva za ostvarivanje novčanih podrški sa p...
Slika
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), Budžeta Općine Breza za 2023. godinu, člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bre...
0 0