Javni pozivi

Slika
Na osnovu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj proizvodnji", „Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima“ i  Podrška Projektu „Smanjenje siromaštva kroz donaciju steonih junica za 20 porodica u općini Breza“ utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2024. godinu, br...
Slika
Broj: 01/2-04-678-2/2024 Datum: 22.04.2024.godine Na osnovu člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za subvencioniranje i dodjelu steonih junica i na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Breza i humanitarne organizacije „MUSLIM AID“ Sarajevo kojim su osigu...
Slika
Na osnovu odredaba člana 15. stav 1 alineja 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09), i člana 122. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza” broj: 7/21) i člana 5 stav (3) Odluke o osnivanju Savjetodavnog odbora građana, broj:...
Slika
Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima za 2024. godinu broj: 02-11-4627/24 od 08.03.2024. godine (u daljem tekstu: Program), gradska/općinska Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću ...
Slika
Na osnovu dijela 5. Programa podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-11-4626/24 od 08.03.2024. godine (u daljem tekstu Program), gradska/općinska Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Općine Breza, objavljuje   JAVNI POZIV z...
0 0