Služba civilne zaštite

Slika
POMOĆNIK NAČELNIKA: Huso Herco, dipl.ing.geol.
telefon: +387 32 786-055
e-mail: cz@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • utvrđuje program rada službe i odgovoran je za njegovo izvršenje,
 • organizuje, koordinira i učestvuje u izradi i procjeni ugroženosti, programa zaštite spašavanja, plana zaštite spašavanja od prirodnih i drugih nesreća,
 • koordinira akcijom zaštite spašavanja,
 • izrađuje elaborate za izvođenje vježbi civilne zaštite,
 • odgovoran je za popunu struktura ljudstvom, MTS i opremom,
 • sprovodi odluke načelnika i Općinskog vijeća iz svoje nadležnosti,
 • izrađuje mjesečne i druge izvještaje o radu službe,
 • obavlja poslove koordinacije između općine i nadležnih institucija u vezi sa deminiranjem,
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, a po nalogu Općinskog načelnika.

Stručni saradnik za poslove civilne zaštite, spašavanje i obučavanje


STRUČNI SARADNIK ZA POSLOVE CIVILNE ZAŠTITE, SPAŠAVANJE I OBUČAVANJE: Eldina Dervišević, dipl. kriminalist
Telefon: +387 32 786-055
e-mail: cz@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • nosliac je izrade plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća i odgovoran je za njihovo redovno ažuriranje,
 • izrađuje Program i plan izgradnje i održavanja javnih skloništa i zaklona i prilagođavanje drugih zaštitnih objekata za sklanjanje i prati njegovu realizaciju,
 • priprema izvještaje, informacije i druga akta iz oblasti mjera zaštite i spašavanja,
 • sudjeluje u izradi planova, pravilnika,elaborate i zapisnike iz obalasti zaštite od požara,
 • priprema i realizuje nastavne planove i programe obuke struktura CZ i stanovništva,
 • vodi evidenciju prisustva obukama,vježbama i akcijama zaštite i spašavanja,
 • prati i proučava stanje i pojave, provođenje zakona, drugih propisa i općih akata u oblasti zaštite i spašavanja,
 • prati i proučava stanje i pojave u oblasti zaštite i spašavanja, te na osnovu obrade prikupljenih podataka predlaže mjere i postupke za rješavanje utvrđenih problema i unapređenja stanja u ovoj oblasti,
 • koordinira provođenje planiranih mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti organa uprave i pravnih lica i prati njihovo provođenje,
 • prati realizaciju Programa zaštite i spašavanja Općine,
 • priprema potrebna dokumenta za planiranje i trošenje namjeniskih sredstava za zaštitu i spašavanje i prati način njihovog utroška,
 • priprema elaborate, općinske odluke, izvještaje, informacije i druga akta iz svoje nadležnosti,
 • obavlja i druge poslove predviđene zakonom i poslove koje mu odredi pomoćnik načelinka.

Samostalni referent za poslove osmatranja i uzbunjivanja


SAMOSTALNI REFERENT ZA POSLOVE OSMATRANJA I UZBUNJIVANJA: Mirzet Suljagić, rud. geo. teh.
Telefon: +387 32 786-055
e-mail: cz@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vrši osmatranje, otkrivanje i praćenje aktivnosti od prirodnih i drugih nesreća i pravovremeno izvještava nadležne organe i obavještava stanovništvo o tome,
 • razmjenjuje informacije sa kantonalnim centrom za osmatranje i uzbunjivanje,
 • vrši redovnu provjeru sistema uzbunjivanja,
 • obavlja i druge poslove u vezi sa osmatranjem i uzbunjivanjem i po nalogu pretpostavljenog odgovoran je šefu odjeljenja,
 • priprema i obrađuje podatke o svim vrstama opasosti koje ugražavaju stanovništvo i materijalna dobra o elementarnim nepogodama i drugim nesrećama,
 • u slučaju aktiviranja štaba civilne zaštite, organizuje sa rezervnim sastavom danonoćni rad službe osmatranja i uzbunjivanja, 24 sata dnevno.
0 0