Mjesne zajednice

Ciljevi razvoja mjesne samouprave usmjereni su na poticanje i razvijanje partnerskog odnosa između građana i Općine Breza. Mjesne zajednice osnovane su s ciljem kvalitetnijeg sagledavanja i rješavanja užih lokalnih problema, kao i ravnomjernog podizanja komunalnog i društvenog standarda svih dijelova općine.

Odlukom Općinskog vijeća, na području općine Breza osnovano je 13 mjesnih zajednica: Banjevac, Breza, Bukovik, Gornja Breza, Izbod, Koritnik, Mahala, Prhinje, Slivno, Sutješčica, Vardište, Vijesolići i Župča.

Šta je mjesna zajednica?

Mjesna zajednica je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihovog svakodnevnog i neposrednog interesa za život i rad.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju. Mjesna zajednica ima pravo učestvovanja u implementaciji različitih projekata koji imaju za cilj poboljšati uvjete za život stanovnika te mjesne zajednice.

Statutom mjesne zajednice utvrđuju se poslovi i organizacija mjesne zajednice, organi mjesne zajednice, postupak izbora i opoziva organa mjesne zajednice, način njihovog rada i odlučivanja, javnost rada i informisanja, saradnja s općinskim i drugim organima i organizacijama i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.

Mjesnu zajednicu čine svi građani koji imaju prebivalište na tom području.

Organi mjesne zajednice su:

1. Zbor građana,
2. Savjet mjesne zajednice i
3. predsjednik Savjeta mjesne zajednice.

Organi mjesnih zajednica bit će obavezno konsultovani o pitanjima o kojima Općinsko vijeće odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja planova Općine, kao i o drugim pitanjima o kojima je zatražena konsultacija od Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika.

Zbor građana saziva se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja.

Savjet mjesne zajednice je organ odlučivanja i konsultovanja o pitanjima od neposrednog interesa za građane mjesne zajednice. Savjet mjesne zajednice biraju građani s područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo.

Broj članova Savjeta mjesne zajednice utvrđuje se Statutom mjesne zajednice, prema broju građana upisanih u Centralni birački spisak na području mjesne zajednice, s tim da svako mjesno područje (ili više manjih naselja) u Savjetu mjesne zajednice mora biti zastupljeno sa najmanje jednim članom.

Kandidat sa liste za izbor članova Savjeta mjesne zajednice sa najvećim brojem osvojenih glasova je predsjednik Savjeta mjesne zajednice.

Želite li konkretnije saznati čime se bavi Savjet Vaše mjesne zajednice informacije potražite u sjedištu mjesne zajednice.

Zašto su formirane mjesne zajednice?

Mjesne zajednice je osnovalo Općinsko vijeće Breza kao oblik mjesne samouprave za koji je ocijenilo da daje najveću mogućnost neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o uvjetima njihovog svakodnevnog života.

Postojao je interes dijela građana da na organiziran način s legalnim predstavnicima pokreću i rješavaju potrebe i probleme svojih građana u poboljšanju uvjeta življenja na  području svoje mjesne zajednice, kao i interes Općine da se putem mjesnih zajednica kvalitetnije i realnije sagledavaju problemi i potrebe te utvrde prioriteti njihovog rješavanja.

U načinu rješavanja tih problema i potreba želi se uspostaviti partnerski odnos Općine i građana.

Šta posredstvom mjesne zajednice mogu rješavati građani?

Posredstvom Savjeta mjesne zajednice građani mogu:

• pokretati inicijative za uređenje pojedinih objekata i komunalne infrastrukture (izgradnja trotoara, asfaltiranje cesta, izgradnja dječijih igrališta, postavljanje klupa, proširenje javne rasvjete, saniranje divljih deponija, odvodnju oborinskih voda i sl.) u okviru pripadajućih sredstava komunalne naknade;
• pokretati i utjecati na problematiku rješavanja komunalnog nereda u svom okruženju (uzurpacija gradskog zemljišta, bespravna gradnja, zagađenje okoliša);
• pokretati i utjecati na saniranje oštećenih komunalnih objekata (oštećenja zidova i odroni, oštećenja ograda, saobraćajnih znakova, trotoara, klupa, javne rasvjete, dječijih igrališta);
• tražiti pomoć i posredovanje Savjeta mjesne zajednice u slučaju otežanog odvoza smeća;
• inicirati akcije čišćenja i uređenja okoliša;
• pokretati javne rasprave kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na području mjesne zajednice;
• pokretati rasprave o inicijativama i aktivnostima za razvoj privrede i društvenih djelatnosti;
• brinuti o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu pokretati saradnju sa stručnim organima u oblasti socijalne zaštite;
• brinuti se o razvoju kulture i sporta i stvarati uvjete za dostupnost ustanova i objekata kulture i sporta svim građanima;
• stvarati uvjete i preduzimati mjere za očuvanje i zaštitu prirodnih i radom ostvarenih vrijednosti čovjekove sredine.

Smatrate li da u aktivnostima nisu tretirani problemi i pitanja koja Vas muče ili imate ideju kako u nečemu pomoći, kako nešto unaprijediti, pokrenite inicijativu prema Savjetu pripadajuće mjesne zajednice.

Kako se finansiraju mjesne zajednice?

Rad mjesnih zajednica finansira se iz budžeta općine Breza.

U finansiranju pojedinih programskih aktivnosti mjesnih zajednica, osim budžeta općine Breza, mjesna zajednica može osigurati prihode za obavljanje svojih poslova i iz sredstava samodoprinosa, sredstava za usluge koje svojim aktivnostima ostvari, sredstava od imovine i imovinskih prava i sredstava od pomoći, poklona pravnih i fizičkih lica te iz grantova od viših nivoa vlasti. (Član 90. Statuta općine Breza)

Mogu li se uključiti u rad mjesne zajednice iako nisam izabran u Savjet?

Ukoliko se želite uključiti u rad svoje mjesne zajednice ili svog mjesnog odbora, javite se predsjedniku Savjeta od kojeg ćete dobiti detaljnije informacije i, vjerujemo, biti primljeni s dobrodošlicom.

Kontakt podaci predsjednika savjeta mjesnih zajednica i predsjednika mjesnih područja u mandatnom periodu 2021 – 2025.

Slika
MJESNA ZAJEDNICA BANJEVAC; predsjednik: Safet Bašić (tel: 061/257-558)

Područje mjesne zajednice Banjevac obuhvata naseljena mjesta Banjevac i Luka.
Slika
MJESNA ZAJEDNICA BREZA; predsjednik: Đevad Memić (tel: 062/106-314)

Područje mjesne zajednice Breza obuhvata naseljena mjesta: Breza I, Breza II, Breza III, Bate I i Bate II, Vrankamen I i Vrankamen II.

Mjesna zajednica Breza ima dva mjesna područja: mjesno područje Breza kojem pripadaju Breza I, II i III; mjesno područje Bate kojem pripadaju naseljena mjesta Bate I i II i Vrankamen I i II.

Mjesno područje Breza I, Breza II i Breza III; predsjednik: Haris Jusić (tel: 062/647-375)

Mjesno područje Bate I; predsjednik: Emir Bajrić (tel: 061/805-100)

Mjesno područje Vrankamen; predsjednik Namir Grošo (tel: 061/915-070)
Slika
MJESNA ZAJEDNICA BUKOVIK; predsjednica: Aida Buljetović (tel: 062/061-350)

Područje mjesne zajednice Bukovik obuhvata naseljeno mjesta Bukovik i zaseoke Opreč, Seoce i Crema.
Slika
MJESNA ZAJEDNICA GORNJA BREZA; predsjednik: Namir Frljak (tel: 061/701-285)

Područje mjesne zajednice Gornja Breza obuhvata naseljeno mjesto Gornja Breza sa zaseocima Subotići, Dužice i Bašići.
Slika
MJESNA ZAJEDNICA IZBOD; predsjednik: Osman Salkić (tel: 062/587-391)

Područje mjesne zajednice Izbod obuhvata naseljena mjesta Izbod i zaseoke Erići i Nedići.
Slika
MJESNA ZAJEDNICA KORITNIK; predsjednik: Kemal Zaimović (tel: 061/055-374)

Područje mjesne zajednice Koritnik obuhvata naseljena mjesta Koritnik sa zaseocima Grabovik, Borak, Tabučije, Beširi, Maljevići i Vlahinje sa zaseokom Krčmari. Mjesna zajednica Koritnik ima dva mjesna područja: mjesno područje Koritnik i mjesno područje Vlahinje.
Slika
MJESNA ZAJEDNICA MAHALA; predsjednik: Nijaz Smailbegović (061/401-931)

Područje mjesne zajednice Mahala obuhvata sljedeća naseljena mjesta: Mahala, Bulbulušići, Kamenice, Kahve, Potkraj, Smailbegovići, Zaloţje i Krčevine. Mjesna zajednica Mahala ima dva mjesna područja: mjesno područje Mahala kojem pripadaju naselja Mahala, Smailbegovići, Založje, Krčevine i mjesno područje Kamenice kojem pripadaju naseljena mjesta Kamenice, Bulbulušići, Kahve i Potkraj.

Mjesno područje Mahala; predsjednik: Almin Herco (tel: 061/306-695)

Mjesno područje Kahve - Potkraj; predsjednik: Tarik Hasanspahić (tel: 061/196-505)

Mjesno područje Kamenice; predsjednik: Mahir Hodžić (tel: 061/189-828)

Mjesno područje Smailbegovići; predsjednik: Amar Smailbegović (tel: 061/384-543)

Mjesno područje Založje-Krčevine; predsjednik Željko Jurkić (tel: 062/840-633)

Mjesno područje Bulbulušići; predsjednik: Šačir Keškić (tel: 063/312-862)
Slika
MJESNA ZAJEDNICA PRHINJE; predsjednik: Mirza Kadrić (tel: 061/831-906)

Područje mjesne zajednice Prhinje obuhvata naseljeno mjesto Prhinje.
Slika
MJESNA ZAJEDNICA SLIVNO; predsjednik: Najil Sirotanović (tel: 062/587-743)

Područje mjesne zajednice Slivno obuhvata naseljena mjesta Slivno, Orahovo i Trtorići. Mjesna zajednica Slivno ima dva mjesna područja: mjesno područje Slivno kojem pripadaju naseljena mjesta Slivno i Orahovo i mjesno područje Trtorići kojem pripada naseljeno mjesto Trtorići.

Mjesno područje Slivno; predsjednik: Sead Smajić (tel: 061/798-640)

Mjesno područje Trtorići; predsjednik: Dženan Zahirović (tel: 061/466-831)

Mjesno područje Orahovo; predsjednik: Najil Sirotanović (tel: 062/587-743)
Slika
MJESNA ZAJEDNICA SUTJEŠČICA; predsjednik: Samir Selimović (tel: 061/579-611)

Područje mjesne zajednice Sutješčica obuhvata naseljena mjesta: Smrekovica, Sutješčica i Stare Jame. Mjesna zajednica Sutješčica ima dva mjesna područja: mjesno područje Sutješčica kojem pripada naseljeno mjesto Sutješčica i mjesno područje Smrekovica kojem pripadaju naseljena mjesta Smrekovica i Stare Jame.

Mjesno područje Smrekovica; predsjednik: Zakir Numić (tel: 062/679-734)

Mjesno područje Sutješčica; predsjednik: Senad Mehić (061/519-939)

Mjesno područje Stare Jame; predsjednik: Samir Selimović (061/579-611)
Slika
MJESNA ZAJEDNICA VARDIŠTE; predsjednik: Mufid Botić (tel: 062/380-395)

Područje mjesne zajednice Vardište obuhvata naseljeno mjesto Vardište sa zaseokom Koščane.
Slika
MJESNA ZAJEDNICA VIJESOLIĆI; predsjednik: Midhat Mušić (tel: 062/242-586)

Područje mjesne zajednice Vijesolići obuhvata naseljena mjesta Vijesolići, Kolovaj, Košare i Jasike. Mjesna zajednica Vijesolići ima dva mjesna područja: mjesno područje Vijesolići koje obuhvata naseljena mjesta Vijesolići i Kolovaj i mjesno područje Jasike koje obuhvata naseljena mjesta Jasike i Košare.

Mjesno područje Vijesolići; predsjednik: Midhat Mušić (tel: 062/242-586)

Mjesno područje Košare - Jasike; predsjednik: Džemal Muratović
Slika
MJESNA ZAJEDNICA ŽUPČA; predsjednik: Fikret Muratović (tel: 062/820-107)

Područje mjesne zajednice Župča obuhvata područje naseljenih mjesta Župča, Podžupča, Vrbovik, Podgora i Očevlje. Mjesna zajednica Župča ima tri mjesna područja: mjesno područje Župča kojem pripadaju naseljena mjesta Župča i Podžupča, mjesno područje Podgora kojem pripadaju naseljena mjesta Podgora i Očevlje i mjesno područje Vrbovik kojem pripada naseljeno mjesto Vrbovik.

Mjesno područje Župča; predsjednik: Enes Muratović (tel: 061/531-654)

Mjesno područje Vrbovik; predsjednik: Hidajet Avdukić (tel: 061/381-886)

Mjesno područje Podgora; predsjednik: Beris Silajdžić (062/454-647)
0 0