Slika
Broj: 01/2-04-2874-1/2023 Breza, 28.09.2023. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku r...
Slika
Broj: 01/2-04-2604-4/2023 Breza, 25.09.2023. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (b...
Slika
Broj: 01/2-04-2604-3/2023 Breza, 25.09.2023. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (...
Slika
Broj: 01/2-04-2816-1/2023 Breza, 22.09.2023. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma...
Slika
Broj: 01/2-04-2615-1/2023 Breza, 23.08.2023. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) i člana90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku ...

Odluke o izboru

0 0