Odluke o izboru

Slika
Broj: 01/2-04-1463-1/22 Breza, 20.05.2022. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku dir...
Slika
Broj: 01/2-04-1328-1/22 Breza, 19.05.2022. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sp...
Slika
Broj: 01/2-04-754-4/22 Breza, 16.05.2022. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-757-7/22 od 18.04.2022. godine), u postupku javne nabavke robe: „...
Slika
Broj: 01/2-04-1244-3/22 Breza, 16.05.2022. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke  (broj : 02/1-2-11-1665-7/21 od  10.05.2022. godine),  u postupku javne nabavke us...
Slika
Broj: 01/2-04-728-2/22 Breza,  22.04.2022. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21) na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-...
0 0