Odluke o izboru

Slika
Broj: 01/2-04-3421-1/21 Breza, 07.12.2021. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br. 90/14), člana 6. Pravilnika o postupku dir...
Slika
Broj: 01/2-04-3218-3/21 Breza, 23.11.2021. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (a) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3219-7/21 od 04.11.2021. godine), u postupku javne nabavke radova ...
Slika
Broj: 01/2-04-3070-1/21 Breza,  11.11.2021. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku dire...
Slika
Broj: 01/2-04-3140-3/21 Breza, 03.11.2021. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-3142-12/21 od 01.11.2021. godine), u postupku javne nabavke Redovno...
Slika
Broj: 01/2-04-3140-4/21 Breza, 03.11.2021. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-3142-13/21 od 01.11.2021. godine), u postupku javne nabavke Redovno...
0 0