Slika
Broj: 01/2-04-1576-1/2024 Breza, 12.07.2024. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku ...
Slika
Broj: 01/2-04-1943-1/2024 Breza, 10.07.2024. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana90.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku r...
Slika
Broj: 01/2-04-1610-4/2024 Breza, 10.07.2024. godine Na osnovu člana 70. i 72. stav (3)tačka a)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-1798-...
Slika
Broj: 01/2-04-1600-3/2024 Breza, 05.07.2024. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21),na Preporuku Komisije za javnu nabavku (...
Slika
Broj: 01/2-04-1946-1/2024 Breza, 05.07.2024. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku ...

Odluke o izboru

0 0