Slika
Broj: 01/2-04-819-1/2024 Breza, 23.04.2024. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavk...
Slika
Broj: 01/2-04-816-4/2024 Breza, 18.04.2024. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (...
Slika
Broj: 01/2-04-817-1/2024 Breza, 15.04.2024. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku u...
Slika
Broj: 01/2-04-877-2/2024 Breza, 08.04.2024. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (...
Slika
Broj: 01/2-04-1016-1/2024 Breza, 08.04.2024. godineNa osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku r...

Odluke o izboru

0 0