Slika
Broj: 01/2-04-844-1/23 Breza, 29.03.2023. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova u jedinstvenom organu ...
Slika
Broj: 01/2-04-863-1/23 Breza, 29.03.2023. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH, člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za nabavk...
Slika
Broj: 01/2-04-510-2/23 Breza, 29.03.2023. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: 02/1-2-11-512-8/23  od  23.03.2023. godine), u postupku javne nabavke r...
Slika
Broj: 01/2-04-686-1/23 Breza, 21.03.2023. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. i člana 90.  Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) na Preporuku Službe za privredu, u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku ro...
Slika
Broj: 01/2-04-509-2/23 Breza, 16.03.2023. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj: ...

Odluke o izboru

0 0