Odluke o izboru

Slika
Broj: 01/2-04-1519-2/21                                                                     Breza, 14.06.2021. godine                   U skladu sa odredbama člana 18 stav 2. a u vezi sa ANEKS-om II. DIO C Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)  i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), Općinski načelnik, d o ...
Slika
Broj: 01/2-04-1187-1/21 Breza, 20.05.2021. godine      Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku (broj 02/1-2-11-830-20/21 od 29.04.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku dodatnih radova: “Sanacija dovodnog cjevovoda vodovoda Župča, Broj: 01/2-04-834-3/21 Breza, 05.05.2021. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i ...
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2740-7/20 od 16.04.2021. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova Broj: 01/2-04-2739-3/20 Breza, 28.04.2021. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“,...
Slika
Broj: 01/2-04-915-3/21 Breza, 23.04.2021. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b), člana 70. st. (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javnu na...
0 0