Odluke o izboru

Slika
Broj: 01/2-04-3570-1/22 Breza, 29.11.2022. godine     Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direkt...
Slika
Broj: 01/2-04-3141-2/22 Breza, 24.11.2022. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3142-8/22  od 24.11.2022. godine),  u postupku javne nabavke radova: „...
Slika
Broj: 01/2-04-2890-4/22 Breza, 22.11.2022. godine Na osnovu člana 70. i 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39 Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 7/21),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2891-...
Slika
Broj: 01/2-04-3017-3/22 Breza, 16.11.2022. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-3018-8/22 od 07.11.2022. godine), u postupku javne nabavke radova:...
Slika
Broj: 01/2-04-2890-3/22 Breza, 11.11.2022. godine Na osnovu člana 70. i 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39 Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2891-11/22 od 08.11.2022....
0 0