Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Slika
POMOĆNIK NAČELNIKA: Meliha Beširević, dipl.ecc.
telefon: +387 32 786-063
e-mail: finansije@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • koordinira i rukovodi radom službe,
 • prima, pregleda, signira poštu, koordinira i prati izvršenje datih poslova i zadataka iz djelokruga rada službe,
 • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od općinskog načelnika,
 • učestvuje u radu sjednica Općisnkog vijeća i njihovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko općinskog načelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada službe,
 • ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organom uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada službe,
 • utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe,
 • po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti službe,
 • pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova iz nadležnosti službe,
 • prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti službe,
 • vrši druge poslove koje odredi općinski načelnik iz nadležnosti službe.

Sanitarno-komunalni inspektor

SANITARNO-KOMUNALNI INSPEKTOR: Elsada Šehović, dipl.ing.hem.
telefon: +387 32 786-027
e-mail: inspekcija@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vrši sanitarni nadzor u skladu sa Zakonom o sanitarnoj inspekciji i drugim propisima a naročito nad:
 • sprovođenjem i preduzimanjem mjera i akcija za sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti,
 • proizvodnjom i prometom životnih namirnica i predmeta opće upotrebe,
 • sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima u školama, ustanovama dječije i socijalne zaštite,
 • objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, javnim lokalima, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima,
 • vodama i objektima i uređajima za snadbijevanje vodom za piće, licima uposlenim na poslovima na kojima mogu svojim zdravstvenim stanjem da ugroze zdravlje drugih ljudi,
 • sprovođenjem obaveznih preventivnih mjera dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije,
 • pregled projekata i lokacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata, vodovoda, tehnoloških voda i dr.
 • vrši nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa kojima se reguliše komunalni red na području općine,
 • prati propise iz nadležnosti komunalne inspekcije i zaštite okolice, zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz nadzora ove inspekcije, podnosi prijave nadležnim organima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Građevinski inspektor

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR: Semedina Tatar
telefon:
+387 32 786-027
e-mail:
inspekcija@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti građenja, provjerava da li je gradnja objekata u određenom području u skladu sa planom i odobrenjem za građenje i posebnim uslovima propisanim Zakonom o građenju, te da li se drugi radovi na posebno zaštićenim i ugroženim područjima vrše u skladu sa Zakonom o građenju,
 • prati propise FBiH, Kantona i općine iz nadležnosti građevinske inspekcije,
 • izrađuje i učestvuje i izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti građevinske inspekcije,
 • vrši kontrolu primjene propisa, zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju ti propisi,
 • podnosi prijave nadležnim organima,
 • izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora građevinske inspekcije, uspostavlja saradnju sa drugim organima iz ove oblasti,
 • izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Stručni saradnik za funkcionisanje pisarnice i ljudske resurse

STRUČNI SARADNIK ZA FUNKCIONISANJE PISARNICE I LJUDSKE RESURSE: Nijaz Muhić, dipl. pravnik
telefon: +387 32 786-022
e-mail: menagercsc@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • izrađuje informacije, izvještaje iz oblasti obrazovanja, sporta i kulture za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.
 • rješavanje upravnih stvari u prvostepenom postupku iz oblasti matičnih knjiga,
 • rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti zdravstvene zaštite,
 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa,
 • prati i izvršava zakone i druge propise iz oblasti rada i radnih odnosa, zdravstvenog i penzijskog osiguranja i obrazovanja,
 • organizuje, koordinira i nadzire rad pisarnice,
 • izrađuje uvjerenja o radnom stažu na osnovu službene evidencije,
 • vrši prijave uposlenih kod Porezne uprave iz oblasti zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja,
 • vrši kompletiranje i ažuriranje personalne dokumentacije i personalnih dosijea službenika i namještenika i odgovara za stanje te dokumentacje,
 • vrši sve poslove oko obrade podataka za uposlene koji se upućuju na ocjenu invalidnosti i drugo,
 • vrši blagovremeno unošenje i promjene podataka u radnoj knjižici, zdravstvenoj knjižici i druga dokumenta izdata po osnovu rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
STRUČNI SRADNIK ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU: Ruzmin Hodžić, menadžer javne uprave
telefon: +387 32 786-024
e-mail: biz@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • prati i izvršava zakone i druge propise iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku po osnovu zakona koji regulišu prava boračkih populacija,
 • vrši mjesečni obračun ličnih i porodičnih invalidnina,
 • uvodi u pravo zdravstvenog osiguranja-zdravstvene zaštite pripadnike boračke populacije ako zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu,
 • kompletira predmete za rehabilitaciju pripadnika boračkih populacija,
 • priprema ratne vojne invalide za odlazak na ocjenu vojnog invaliditeta,
 • prikuplja podatke o socijalnom statusu pripadnika boračkih populacija,
 • izrađuje godišnje informacije, analize i izvještaja iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • provodi konkurse Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja ZE-DO kantona vezano za stipendije i razna davanja boračkoj populaciji,
 • prima i otprema svu poštu vezanu za boračko-invalidsku zaštitu,
 • vodi evidenciju podnesenih zahtjeva i prati realizaciju istih,
 • daje podatke za izradu informacija i izvještaja,
 • vodi arhivu predmeta korisnika prava boračko-invalidske zaštite,
 • izdaje propisane legitimacije RVI, šehidskim porodicama i porodicama poginulih boraca,
 • obavlja poslove vezano za banjsko liječenje,
 • vodi sve propisane evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite po važećim zakonskim propisima,
 • sarađuje sa boračkim i drugim udruženjima,
 • izdaje i pribavlja razna uvjerenja iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Stručni saradnik za informisanje

STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE: Edin Avdukić, dipl. žurnalist
telefon: +387 32 786-059
e-mail: informisanje@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • po odobrenju načelnika sačinjava i dokumentuje različite informacije o aktivnostima Općinskog načelnika i službi za upravu i iste postavlja na web stranicu Općine Breza;
 • piše informacije za javnost o aktivnostima i radu Općinskog vijeća Breza, predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg;
 • priprema i postavlja informacije, vijesti i saopćenja na službene profile Općine Breza na društvenim mrežama: Facebook, YouTube, kao i na druge društvene mreže po potrebi;
 • sarađuje sa drugim medijima u cilju plasiranja informacija sa područja Općine Breza;
 • učestvuje u poslovima pripreme i praćenja održavanja manifestacija političkog, privrednog, kulturnog, sportskog karaktera i drugih manifestacija koje organizuje Općina;
 • obavlja poslove prezentacije svih relevantnih događanja u radu Općine;
 • komunicira sa redakcijama sredstava javnog informisanja;
 • posreduje u pribavljanju odgovora medijima na postavljenja pitanja;
 • priprema foto i drugu dokumentaciju kojom se predstavlja Općina Breza;
 • kreira sadržaj za afirmaciju i transparentnost rada institucije na web stranici;
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Stručni saradnik za materijalno knjigovodstvo i osnovna sredstva

STRUČNI SARADNIK ZA MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO I OSNOVNA SREDSTVA: Amra Omerhodžić, bachelor ekonomije
telefon: +387 32 786-056
e-mail: racunovodstvo@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • zaključuje knjige inventara,
 • priprema prijedloge za inventuru,
 • vrši obračun amortizacije, revalorizacije osnovnih sredstava,
 • vodi evidenciju osnovnih sredstava, sitnog inventara i materijalnih sredstava općine u skladu sa propisima,
 • knjiži poslovne promjene po inventuri,
 • vodi materijalno knjigovodstvo,
 • usklađuje materijalno knjigovodstvo sa skladišnim i finansijskim stanjem,
 • usklađuje stanje dobavljača,
 • vodi evidenciju o rješenjima za naknade korištenja građevinskog zemljišta i komunalne naknade, priliv sredstava, naplatu i ažuriranje,
 • izvršava i druge poslove po naređenju pomoćnika načelnika.

Viši samostalni referent - administrator mreže

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT - ADMINISTRATOR MREŽE: Tarik Smailbegović, ekonomist
telefon: +387 32 786-059
e-mail: informatika@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • unošenje, koordinacija i logička provjera podataka, administracija Web stranice, Lan mreže i baze podataka,
 • vrši poslove povezivanja informacionog sistema i obezbjeđuje njegovo održavanje i funkcionisanje,
 • instaliranje, testiranje i održavanje računarske opreme, kao i montiranje, demontiranje i održavanje telekomunikacionih uređaja i instalacija u telefonskoj mreži,
 • izrađuje metodologije i standarde za formiranje razvoja i održavanja baze podataka, analizu podataka i njihovo publiciranje,
 • prikuplja, sređuje i obrađuje podatke za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Viši referent za finansijsko knjigovodstvo


VIŠI REFERENT ZA FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO: Senada Solak, ekonomski teh.
telefon: + 387 32 786-056
e-mail: racunovodstvo@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vrši obračun i kontiranje finansijsko-materijalne dokumentacije u skladu sa Uredbom o računovodstvu, Pravilnikom o knjigovodstvu, procedurama i kodeksima,
 • sarađuje sa odgovornim licima u službi u pogledu blagovremene dokumentacije koja je osnov za knjigovodstveno evidentiranje potraživanja,
 • prati propise iz oblasti budžeta, računovodstva budžeta i finansijskog izvještavanja,
 • učestvuje u usaglašavanju potraživanja i obaveza sa partnerima,
 • ustrojava i ažurira evidencije dospjelih potraživanja uz kompletiranje prateće dokumentacije,
 • učestvuje u izradi opomena za neblagovremeno plaćanje, priprema dokumentacije za utvđrivanje i vodi evidenciju opomena i utuženih predmeta,
 • prati naplatu naknada za građevinsko zemljište, komunalnu naknadu, kao i drugih prihoda,
 • učestvuje u pripremi podataka za izradu periodičnih i godišnjih izvještaja i obračuna iz oblasti budžetskog računovodstva i finansijskog izvještavanja,
 • vrši zakonsku, računsku, formalnu, logičnu kontrolu dokumentacije koju priprema za knjiženje,
 • odgovoran je za ažurno tačno i potpuno evidentiranje u pomoćnim knjigama iz svoje nadležnosti,
 • vodi knjigovodstvene evidencije imovine, investicija, materijala i sitnog inventara,
 • knjigovodstveno evidentira podatke o materijalno-finansijskom poslovanju u okviru dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga,
 • vrši unos svih podataka sa knjigovodstvenih isprava u računovodstvene knjige,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Viši referent za obračun plaća i blagajničke poslove


VIŠI REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆA I BLAGAJNIČKE POSLOVE: Alma Murto
telefon: +387 32 786-056
e-mail: racunovodstvo@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • izrađuje godišnji izvještaj o plaćama i drugim naknadama za zaposlene u Jedinstvenom organu uprave i druge izvještaje statističke podatke vezane za plaće i naknade zaposlenika,
 • vrši sve vrste gotovinskih i bezgotovinskih isplata po nalogu općinskog načelnika ili pomoćnika načelnika za privredu, finansije i opću upravu,
 • vrši prijem gotovinskih sredstava i naplatu svih vrsta prihoda i naknada koje svojim radom ostvare službe uz sačinjavanje odgovarajuće dokumentacije i vođenje propisane evidencije,
 • vrši isplatu putnih naloga,
 • vrši izradu mjesečnih izvještaja o plaćama zaposlenih u općinskom organu,
 • vrši obračun plaća i drugih naknada zaposlenih u općinskom organu,
 • izrađuje izvještaje o svom radu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Viši referent za ovjeravanje rukopisa, prijepisa i potpisa


VIŠI REFERENT ZA OVJERAVANJE RUKOPISA, PRIJEPISA I POTPISA: Nermina Kukuljac, prehrambeni teh.
Telefon: +387 32 786-039
e-mail:

Opis poslova:

 • vodi knjigu pečata i štembilja,
 • izdaje potvrde o porodičnom stanju,
 • vrši naplatu i poništavanje odgovarajuće administrativne takse koja se odnosi na ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa,
 • popunjava izjave građana o zajedničkom domaćinstvu (kućne liste)
 • vodi upisnik o izvršenim ovjerama u službenoj prostoriji kao i na terenu,
 • vrši ovjeru rukopisa, prijepisa i potpisa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika.

Viši referent za vođenje upisnika i djelovodnika predmeta i akata


VIŠI REFERENT ZA VOĐENJE UPISNIKA I DJELOVODNIKA PREDMETA I AKATA: Nusret Šišić, rud. teh
Telefon: +387 32 786-038
e-mail:

Opis poslova:

 • uporedo sa vođenjem evidencije vrši unos svih podataka iz evidencije u računar,
 • vrši odgovarajuće promjene u djelovodnicima i izdaje potvrde iz istih,
 • daje sve potrebne podatke o kretanju predmeta službenicima organima uprave i podnosiocima zahtjeva,
 • upisuje redni broj iz odgovarajućeg upisnika upravnih predmeta na podnesak i omot predmeta,
 • vrši upis upravnih predmeta i akata u upisnik prvostepenih upravnih predmeta i upisnik drugostepenih upravnih predmeta,
 • vrši otvaranje, pregledanje i signiranje pošte,
 • precizno vodi evidenciju o kretanju predmeta sa obaveznim upisivanjem trenutnog kretanja,
 • vrši razvođenje akata i predmeta kroz odgovarajuće knjige evidencije po uputama obrađivača predmeta,
 • vrši poslove oko stavljanja i vađenja predmeta u rok,
 • ulaže predmete po klasifikaciji i broju, strogo vodi računa da na vrijeme izvadi predmet iz rokovnika, konstatuje na kartici i isti zavodi i dostavlja obrađivaču predmeta,
 • vrši kontrolu svih prispjelih podnesaka za zavođenje u djelovodnik vodeći računa o pravilnosti određivanja klasifikacije i drugih podataka,
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika.

Viši referent za vođenje matičnih knjiga i biračkih spiskova


VIŠI REFERENT ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA I BIRAČKIH SPISKOVA:
Fatima Keškić
Mersiha Redžić
telefon: +387 32 786-035
e-mail: maticar@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vodi knjigu državljana i registre matičnih knjiga državljana,
 • popunjava statističke listiće za sve upise,
 • sastavlja zapisnik o prijavama rođenja i smrti,
 • vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i njihove duplikate,
 • prisustvuje sklapanju brakova,
 • izdaje izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja na osnovu činjenica upisanih u matične knjige,
 • sastavlja i izdaje smrtovnice,
 • upisuje promjenu u matične knjige i dostavlja drugim matičarima, službama i SJB i izvještava o ovim promjenama,
 • sastavlja zapisnik o priznavanju očinstva,
 • vrši provjere u matičnim knjigama na zahtjeve zainteresovanih,
 • pravi izvještaje o radu, prima stranke i daje razna obavještenja,
 • vodi poslove Centra za registraciju birača,
 • biometrijske promjene za lične karte i pasoše,
 • vođenje protokola i arhive matičara,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika.

Viši referent za primanje podnesaka stranaka iz oblasti katastarske evidencije


VIŠI REFERENT ZA PRIMANJE PODNESAKA STRANAKA IZ OBLASTI KATASTARSKE EVIDENCIJE: Muamer Čehić, geometar
telefon: +387 32 786-037
e-mail: katastar@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • vrši prijem podnesaka i zahtjeva stranaka i davanje informacija strankama o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole, upotrebne dozvole,
 • obavlja kancelarijske i tehničke poslove vezane za prijem prijava o promjenama na zemljištu,
 • izdaje uvjerenja o posjedovanju i neposjedovanju nekretnina,
 • izdaje prepise posjedovnih listova po zahtjevu stranaka,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad istom je odgovoran.

Referent za arhivske poslove i vođenje ekonomata


REFERENT ZA ARHIVSKE POSLOVE I VOĐENJE EKONOMATA: Taiba Kulaglić, ekonomski teh.
Telefon: +387 32 786-026
e-mail:

Opis poslova:

 • vrši ulaganje arhiviranih predmeta po klasifikaciji, rednom broju i roku čuvanja u arhivu,
 • ustrojava fascikle predmeta i slaže ih po godinama i vrstama predmeta,
 • manipuliše kartotekom iz ranijih godina, kao i upisnicima prvostepenih upravnih predmeta, upisnicima drugostepenih upravnih predmeta i djelovodnicima predmeta i akata,
 • izdaje predmete iz arhive narevers na zahtjev obrađivača predmeta,
 • vrši prepis i fotokopiranje dokumenata iz arhive na zahtjev pravnih i fizičkih lica,
 • prema odobrenoj listi registraturskog materijala vrši pripremu istekle arhivske građe za uništavanje,
 • vrši nabavku i izdavanje kancelarijskog materijala, materijala za čišćenje, materijala za kafanu i drugo kao i propisane evidencije o njihovom utrošku,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Referent za pružanje informacija u šalter sali


REFERENT ZA PRUŽANJE INFORMACIJA U ŠALTER SALI: Nasiha Mlivić, geometar
Telefon/fax: +387 32 786-041
e-mail:

Opis poslova:

 • upućuje stranke u odgovarajuću službu za upravu vezanu za zahtjev stranke,
 • upozorava podnosioce zahtjeva na nedostatke,
 • uručuje formulare i pismena uputstva strankama,
 • ostvaruje vezu sa svim općinskim službama u cilju pribavljanja informacija koje se pružaju građanima radi lakšeg i ekonomičnijeg ostvarivanja prava građana, a iz nadležnosti jedinstvenog općinskog organa,
 • informiše šefa pisarnice o problemima i predlaže mjere za njihovo prevazilaženje,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Referent – komunalno-ekološki kontrolor


REFERENT KOMUNALNO-EKOLOŠKI KONTROLOR:
Bajrić Belmin, bravar
Almir Frljak, trgovac
Almedin Omerhodžić, elektromehaničar
telefon:
e-mail:

Opis poslova:

 • upozorava fizička i pravna lica na ponašanja u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i drugim odlukama i propisima vezanim za komunalnu djelatnost,
 • obavještava komunalnog inspektora o slučajevima neizvršavanja odredaba Odluke o komunalnom redu te na osnovu utvrđenog stanja kršenja odredbe navedene Odluke priprema podatke komunalnom inspektoru za izdavanje prekršajnog naloga ili pokretanje prekršajnog postupka,
 • pomaže komunalnom inspektoru u obavljanju njegovih poslova,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.
0 0