Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu

Slika
POMOĆNIK NAČELNIKA: Meliha Beširević, dipl.ecc.
telefon: +387 32 786-063
e-mail: finansije@breza.gov.ba

Opis poslova:

 • koordinira i rukovodi radom službe,
 • prima, pregleda, signira poštu, koordinira i prati izvršenje datih poslova i zadataka iz djelokruga rada službe,
 • potpisuje pojedinačne akte iz nadležnosti službe za koje ima ovlaštenje od općinskog načelnika,
 • učestvuje u radu sjednica Općisnkog vijeća i njihovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko općinskog načelnika predlaže izrađene materijale iz djelokruga rada službe,
 • ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organom uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada službe,
 • utvrđuje konačne tekstove odluka, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe,
 • po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti službe,
 • pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog obavljanja poslova iz nadležnosti službe,
 • prati propise i stara se o provođenju i izvršavanju federalnih i kantonalnih zakona, odluka općinskog vijeća i drugih podzakonskih akata iz nadležnosti službe,
 • vrši druge poslove koje odredi općinski načelnik iz nadležnosti službe.

Građevinski inspektor

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR: Selma Gazdić, dipl.ing.arh.
telefon: +387 32 786-027
e-mail: inspekcija@breza.gov.ba 

Opis poslova:

 • vrši inspekcijski nadzor u oblasti građenja, provjerava da li je gradnja objekata u određenom području u skladu sa planom i odobrenjem za građenje i posebnim uslovima propisanim Zakonom o građenju, te da li se drugi radovi na posebno zaštićenim i ugroženim područjima vrše u skladu sa Zakonom o građenju,
 • prati propise FBiH, Kantona i općine iz nadležnosti građevinske inspekcije,
 • izrađuje i učestvuje i izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti građevinske inspekcije,
 • vrši kontrolu primjene propisa, zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju ti propisi,
 • podnosi prijave nadležnim organima,
 • izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora građevinske inspekcije, uspostavlja saradnju sa drugim organima iz ove oblasti,
 • izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Sanitarno-komunalni inspektor

SANITARNO-KOMUNALNI INSPEKTOR: Elsada Šehović, dipl.ing.hem.
telefon: +387 32 786-027
e-mail: inspekcija@breza.gov.ba 

Opis poslova:

 • vrši sanitarni nadzor u skladu sa Zakonom o sanitarnoj inspekciji i drugim propisima a naročito nad:
 • sprovođenjem i preduzimanjem mjera i akcija za sprečavanjem i suzbijanjem zaraznih bolesti,
 • proizvodnjom i prometom životnih namirnica i predmeta opće upotrebe,
 • sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima u školama, ustanovama dječije i socijalne zaštite,
objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, javnim lokalima, naseljima i drugim javnim mjestima i objektima,
 • vodama i objektima i uređajima za snadbijevanje vodom za piće, licima uposlenim na poslovima na kojima mogu svojim zdravstvenim stanjem da ugroze zdravlje drugih ljudi,
 • sprovođenjem obaveznih preventivnih mjera dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije,
 • pregled projekata i lokacije za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata, vodovoda, tehnoloških voda i dr.
 • vrši nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa kojima se reguliše komunalni red na području općine,
 • prati propise iz nadležnosti komunalne inspekcije i zaštite okolice, zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz nadzora ove inspekcije, podnosi prijave nadležnim organima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Stručni saradnik za funkcionisanje pisarnice i ljudske resurse

STRUČNI SARADNIK ZA FUNKCIONISANJE PISARNICE I LJUDSKE RESURSE: Nijaz Muhić, dipl. pravnik
telefon: +387 32 786-022
Opis poslova:

 • izrađuje informacije, izvještaje iz oblasti obrazovanja, sporta i kulture za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.
 • rješavanje upravnih stvari u prvostepenom postupku iz oblasti matičnih knjiga,
 • rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti zdravstvene zaštite,
 • izrada i donošenje pojedinačnih akata koja se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa,
 • prati i izvršava zakone i druge propise iz oblasti rada i radnih odnosa, zdravstvenog i penzijskog osiguranja i obrazovanja,
 • organizuje, koordinira i nadzire rad pisarnice,
 • izrađuje uvjerenja o radnom stažu na osnovu službene evidencije,
 • vrši prijave uposlenih kod Porezne uprave iz oblasti zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja,
 • vrši kompletiranje i ažuriranje personalne dokumentacije i personalnih dosijea službenika i namještenika i odgovara za stanje te dokumentacje,
 • vrši sve poslove oko obrade podataka za uposlene koji se upućuju na ocjenu invalidnosti i drugo,
 • vrši blagovremeno unošenje i promjene podataka u radnoj knjižici, zdravstvenoj knjižici i druga dokumenta izdata po osnovu rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu

STRUČNI SRADNIK ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU: Ruzmin Hodžić, menadžer javne uprave

telefon: +387 32 786-024

e-mail: biz@breza.gov.ba 


Opis poslova:

 • prati i izvršava zakone i druge propise iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku po osnovu zakona koji regulišu prava boračkih populacija,
 • vrši mjesečni obračun ličnih i porodičnih invalidnina,
 • uvodi u pravo zdravstvenog osiguranja-zdravstvene zaštite pripadnike boračke populacije ako zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu,
 • kompletira predmete za rehabilitaciju pripadnika boračkih populacija,
 • priprema ratne vojne invalide za odlazak na ocjenu vojnog invaliditeta,
 • prikuplja podatke o socijalnom statusu pripadnika boračkih populacija,
 • izrađuje godišnje informacije, analize i izvještaja iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • provodi konkurse Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja ZE-DO kantona vezano za stipendije i razna davanja boračkoj populaciji,
 • prima i otprema svu poštu vezanu za boračko-invalidsku zaštitu,
 • vodi evidenciju podnesenih zahtjeva i prati realizaciju istih,
 • daje podatke za izradu informacija i izvještaja,
 • vodi arhivu predmeta korisnika prava boračko-invalidske zaštite,
 • izdaje propisane legitimacije RVI, šehidskim porodicama i porodicama poginulih boraca,
 • obavlja poslove vezano za banjsko liječenje,
 • vodi sve propisane evidencije iz oblasti boračko-invalidske zaštite po važećim zakonskim propisima,
 • sarađuje sa boračkim i drugim udruženjima,
 • izdaje i pribavlja razna uvjerenja iz oblasti boračko-invalidske zaštite,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

 

Stručni saradnik za informisanje

STRUČNI SARADNIK ZA INFORMISANJE: Edin Avdukić, dipl. žurnalist
telefon: +387 32 786-059
 
Opis poslova:
 
 • po odobrenju načelnika sačinjava i dokumentuje različite informacije o aktivnostima Općinskog načelnika i službi za upravu i iste postavlja na web stranicu Općine Breza,
 • sarađuje sa drugim medijima u cilju plasiranja informacija sa područja Općine Breza,
 • uređuje mjesečni bilten „Brezanski žurnal“ Općine Breza.
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika

Stručni saradnik za materijalno knjigovodstvo i osnovna sredstva

STRUČNI SARADNIK ZA MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO I OSNOVNA SREDSTVA: Amra Omerhodžić, bachelor ekonomije
telefon: +387 32 786-056
 
Opis poslova:
 
 • zaključuje knjige inventara,
 • priprema prijedloge za inventuru,
 • vrši obračun amortizacije, revalorizacije osnovnih sredstava,
 • vodi evidenciju osnovnih sredstava, sitnog inventara i materijalnih sredstava općine u skladu sa propisima,
 • knjiži poslovne promjene po  inventuri,
 • vodi materijalno knjigovodstvo,
 • usklađuje materijalno knjigovodstvo sa skladišnim i finansijskim stanjem,
 • usklađuje stanje dobavljača,
 • vodi evidenciju o rješenjima za naknade korištenja građevinskog zemljišta i komunalne naknade, priliv sredstava, naplatu i ažuriranje,
 • izvršava i druge poslove po naređenju pomoćnika načelnika.

Stručni saradnik za građanska prava

STRUČNI SARADNIK ZA GRAĐANSKA PRAVA: Tarik Mamela, dipl. pravnik
telefon: +387 32 786-021
e-mail:

Opis poslova:
 
 • vrši praćenje i primjenu iz oblasti građanskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vođenje MKR, MKV ,MKU i MKD,
 • vodi upravni postupak i izrađuje prijedlog rješenja za naknadni upis činjenjica i podataka u matične knjige nakon isteka zakonskog roka za njihovu prijavu,
 • vodi postupak po zahtjevima  stranaka za sticanje državljanstva Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine,
 • provodi postupak po zahtjevima stranaka za promjenu prezimena za osobu kod kojih je došlo do prestanka ili poništenja braka,
 • vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja za ispravku podataka u matičnim knjigama, nakon zaključenja osnovnog upisa,
 • vodi postupak u vezi sa poništavanjem višestrukih upisa u matičnim knjigama,
 • vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama,
 • obavezan je voditi račun o tajnosti podataka do kojih dođe u svom radu shodno Zakonu o zaštiti tajnih podataka,
 • vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika i za svoj rad odgovoran je pomoćniku načelnika.

Viši samostalni referent - administrator mreže

VIŠI SAMOSTALNI REFERENT - ADMINISTRATOR MREŽE: Tarik Smailbegović, ekonomist
telefon: +387 32 786-059

Opis poslova:
 
 • unošenje, koordinacija i logička provjera podataka, administracija Web stranice, Lan mreže i baze podataka,
 • vrši poslove povezivanja informacionog sistema i obezbjeđuje njegovo održavanje i funkcionisanje,
 • instaliranje, testiranje i održavanje računarske opreme, kao i montiranje, demontiranje i održavanje telekomunikacionih uređaja i instalacija u telefonskoj mreži,
 • izrađuje metodologije i standarde za formiranje razvoja i održavanja baze podataka, analizu podataka i njihovo publiciranje,
 • prikuplja, sređuje i obrađuje podatke za vršenje pojedinih informaciono-dokumentacionih poslova,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Viši referent za finansijsko knjigovodstvo

VIŠI REFERENT ZA FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO: Senada Solak, ekonomski teh.
telefon: + 387 32 786-056

Opis poslova:
 
 • vrši obračun i kontiranje finansijsko-materijalne dokumentacije u skladu sa Uredbom o računovodstvu, Pravilnikom o knjigovodstvu, procedurama i kodeksima,
 • sarađuje sa odgovornim licima u službi u pogledu blagovremene dokumentacije koja je osnov za knjigovodstveno evidentiranje potraživanja,
 • prati propise iz oblasti budžeta, računovodstva budžeta i finansijskog izvještavanja,
 • učestvuje u usaglašavanju potraživanja i obaveza sa partnerima,
 • ustrojava i ažurira evidencije dospjelih potraživanja uz kompletiranje prateće dokumentacije,
 • učestvuje u izradi opomena za neblagovremeno plaćanje, priprema dokumentacije za utvđrivanje i vodi evidenciju opomena i utuženih predmeta,
 • prati naplatu naknada za građevinsko zemljište, komunalnu naknadu, kao i drugih prihoda,
 • učestvuje u pripremi podataka za izradu periodičnih i godišnjih izvještaja i obračuna iz oblasti budžetskog računovodstva i finansijskog izvještavanja,
 • vrši zakonsku, računsku, formalnu, logičnu kontrolu dokumentacije koju priprema za knjiženje,
 • odgovoran je za ažurno tačno i potpuno evidentiranje u pomoćnim knjigama iz svoje nadležnosti,
 • vodi knjigovodstvene evidencije imovine, investicija, materijala i sitnog inventara,
 • knjigovodstveno evidentira podatke o materijalno-finansijskom poslovanju u okviru dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga,
 • vrši unos svih podataka sa knjigovodstvenih isprava u računovodstvene knjige,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Viši referent za obračun plaća i blagajničke poslove

VIŠI REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆA I BLAGAJNIČKE POSLOVE: Elma Botić, ekonomski teh.

telefon: +387 32 786-056

e-mail: racunovodstvo@breza.gov.ba

 

Opis poslova:
 
 • izrađuje godišnji izvještaj o plaćama i drugim naknadama za zaposlene u Jedinstvenom organu uprave i druge izvještaje statističke podatke vezane za plaće i naknade zaposlenika,
 • vrši sve vrste gotovinskih i bezgotovinskih isplata po nalogu općinskog načelnika ili pomoćnika načelnika za privredu, finansije i opću upravu,
 • vrši prijem gotovinskih sredstava i naplatu svih vrsta prihoda i naknada koje svojim radom ostvare službe uz sačinjavanje odgovarajuće dokumentacije i vođenje propisane evidencije,
 • vrši isplatu putnih naloga,
 • vrši izradu mjesečnih izvještaja o plaćama zaposlenih u općinskom organu,
 • vrši obračun plaća i drugih naknada zaposlenih u općinskom organu,
 • izrađuje izvještaje o svom radu,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Viši referent za ovjeravanje rukopisa, prijepisa i potpisa

VIŠI REFERENT ZA OVJERAVANJE RUKOPISA, PRIJEPISA I POTPISA: Nermina Kukuljac, prehrambeni teh.
Telefon: +387 32 786-039
e-mail:
     
Opis poslova:
 
 • vodi knjigu pečata i štembilja,
 • izdaje potvrde o porodičnom stanju,
 • vrši naplatu i poništavanje odgovarajuće administrativne takse koja se odnosi na ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa,
 • popunjava izjave građana o zajedničkom domaćinstvu (kućne liste)
 • vodi upisnik o izvršenim ovjerama u službenoj prostoriji kao i na terenu,
 • vrši ovjeru rukopisa, prijepisa i potpisa,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika.

Viši referent za vođenje upisnika i djelovodnika predmeta i akata

VIŠI REFERENT ZA VOĐENJE UPISNIKA I DJELOVODNIKA PREDMETA I AKATA: Nusret Šišić, rud. teh
Telefon: +387 32 786-038
e-mail:
 
Opis poslova:
 
 • uporedo sa vođenjem evidencije vrši unos svih podataka iz evidencije u računar,
 • vrši odgovarajuće promjene u djelovodnicima i izdaje potvrde iz istih,
 • daje sve potrebne podatke o kretanju predmeta službenicima organima uprave i podnosiocima zahtjeva,
 • upisuje redni broj iz odgovarajućeg upisnika upravnih predmeta na podnesak i omot predmeta,
 • vrši upis upravnih predmeta i akata u upisnik prvostepenih upravnih predmeta i upisnik drugostepenih upravnih predmeta,
 • vrši otvaranje, pregledanje i signiranje pošte,
 • precizno vodi evidenciju o kretanju predmeta sa obaveznim upisivanjem trenutnog kretanja,
 • vrši razvođenje akata i predmeta kroz odgovarajuće knjige evidencije po uputama obrađivača predmeta,
 • vrši poslove oko stavljanja i vađenja predmeta u rok,
 • ulaže predmete po klasifikaciji i broju, strogo vodi računa da na vrijeme izvadi predmet iz rokovnika, konstatuje na kartici i isti zavodi i dostavlja obrađivaču predmeta,
 • vrši kontrolu svih prispjelih podnesaka za zavođenje u djelovodnik vodeći računa o pravilnosti određivanja klasifikacije i drugih podataka,
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika.

Viši referent za vođenje matičnih knjiga i biračkih spiskova

VIŠI REFERENT ZA VOĐENJE MATIČNIH KNJIGA I BIRAČKIH SPISKOVA:
Fatima Keškić, gimnazija
Mersiha Redžić, matematičko-fizičko računarska
telefon: +387 32 786-035
 
Opis poslova:
 
 • vodi knjigu državljana i registre matičnih knjiga državljana,
 • popunjava statističke listiće za sve upise,
 • sastavlja zapisnik o prijavama rođenja i smrti,
 • vodi matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i njihove duplikate,
 • prisustvuje sklapanju brakova,
 • izdaje izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja na osnovu činjenica upisanih u matične knjige,
 • sastavlja i izdaje smrtovnice,
 • upisuje promjenu u matične knjige i dostavlja drugim matičarima, službama i SJB i izvještava o ovim promjenama,
 • sastavlja zapisnik o priznavanju očinstva,
 • vrši provjere u matičnim knjigama na zahtjeve zainteresovanih,
 • pravi izvještaje o radu, prima stranke i daje razna obavještenja,
 • vodi poslove Centra za registraciju birača,
 • biometrijske promjene za lične karte i pasoše,
 • vođenje protokola i arhive matičara,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika.
 

Viši referent za primanje podnesaka stranaka iz oblasti katastarske evidencije

VIŠI REFERENT ZA PRIMANJE PODNESAKA STRANAKA IZ OBLASTI KATASTARSKE EVIDENCIJE: Muamer Čehić, geometar

telefon: +387 32 786-037

e-mail: katastar@breza.gov.ba

      

Opis poslova:
 
 • vrši prijem podnesaka i zahtjeva stranaka i davanje informacija strankama o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole, upotrebne dozvole,
 • obavlja kancelarijske i tehničke poslove vezane za prijem prijava o promjenama na zemljištu,
 • izdaje uvjerenja o posjedovanju i neposjedovanju nekretnina,
 • izdaje prepise posjedovnih listova po zahtjevu stranaka,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pomoćnik načelnika i za svoj rad istom je odgovoran.

Referent za arhivske poslove i vođenje ekonomata

REFERENT ZA ARHIVSKE POSLOVE I VOĐENJE EKONOMATA: Taiba Kulaglić, ekonomski teh.

Telefon: +387 32 786-026

e-mail:

 

Opis poslova:
 
 • vrši ulaganje arhiviranih predmeta po klasifikaciji, rednom broju i roku čuvanja u arhivu,
 • ustrojava fascikle predmeta i slaže ih po godinama i vrstama predmeta,
 • manipuliše kartotekom iz ranijih godina, kao i upisnicima prvostepenih upravnih predmeta, upisnicima drugostepenih upravnih predmeta i djelovodnicima predmeta i akata,
 • izdaje predmete iz arhive narevers na zahtjev obrađivača predmeta,
 • vrši prepis i fotokopiranje dokumenata iz arhive na zahtjev pravnih i fizičkih lica,
 • prema odobrenoj listi registraturskog materijala vrši pripremu istekle arhivske građe za uništavanje,
 • vrši nabavku i izdavanje kancelarijskog materijala, materijala za čišćenje, materijala za kafanu i drugo kao i propisane evidencije o njihovom utrošku,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika. 

Referent za pružanje informacija u šalter sali

REFERENT ZA PRUŽANJE INFORMACIJA U ŠALTER SALI: Nasiha Mlivić, geometar

Telefon/fax: +387 32 786-041

e-mail:

 

Opis poslova:
 
 • upućuje stranke u odgovarajuću službu za upravu vezanu za zahtjev stranke,
 • upozorava podnosioce zahtjeva na nedostatke,
 • uručuje formulare i pismena uputstva strankama,
 • ostvaruje vezu sa svim općinskim službama u cilju pribavljanja informacija koje se pružaju građanima radi lakšeg i ekonomičnijeg ostvarivanja prava građana, a iz nadležnosti jedinstvenog općinskog organa,
 • informiše šefa pisarnice o problemima i predlaže mjere za njihovo prevazilaženje,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Referent – komunalno-ekološki kontrolor

REFERENT KOMUNALNO-EKOLOŠKI KONTROLOR:
Bajrić Belmin, bravar
Almir Frljak, trgovac
Almedin Omerhodžić, elektromehaničar  
telefon:
e-mail:
 
Opis poslova:
 
 • upozorava fizička i pravna lica na ponašanja u skladu sa Odlukom o komunalnom redu i drugim odlukama i propisima vezanim za komunalnu djelatnost,
 • obavještava komunalnog inspektora o slučajevima neizvršavanja odredaba Odluke o komunalnom redu te na osnovu utvrđenog stanja kršenja odredbe navedene Odluke priprema podatke komunalnom inspektoru za izdavanje prekršajnog naloga ili pokretanje prekršajnog postupka,
 • pomaže komunalnom inspektoru u obavljanju njegovih poslova,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.
0 0